Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN NGÂN HÀNG (CÔNG TY)
Ngày…….tháng…….năm …..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kính gửi : Ngài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thưa Ngài thống đốc,
Chúng tôi, trân trọng xin Ngài thống đốc cho phép Ngân hàng (công ty)
chúng tôi là :
- Tên Ngân hàng (công ty):………………………………………………………………
- Quốc tịch :………………………………………………………………………………..
- Địa chỉ nơi đóng trụ sở mới :…………………………………………………………..
- Phạm vi hoạt động chủ yếu :…………………………………………………………..
- Vốn pháp định :………………………………………………………………………....
Được đặt Văn phòng đại diện thường trú (hoặc chi nhánh văn phòng đại diện
thường trú) tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau :
- Nơi xin đặt văn phòng đại diện (tỉnh, thành phố) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Số nhân viên trong Văn phòng đại diện :…………..người. Trong đó :
+ Số người nước ngoài :…………………………………………………………………
+ Số người tuyển dụng tại Việt Nam :………………………………………………….
- Họ tên trưởng văn phòng đại diện :…………………………………………………..
- Quốc tịch :……………………………………………………………………………….

- Thời gian hoạt động của văn phòng đại diện …………………năm.
- Tài sản có chủ yếu của văn phòng đại diện :………………………………………..
Chúng tôi xin cam kết trong thời gian hoạt động tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, văn phòng đại diện thường trú và các nhân viên của văn phòng đại
diện sẽ tuân thủ pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt
động đúng với nội dung đăng ký.
Xin gửi tới Ngài thống đốc lời chào trân trọng .
Chủ tịch Ngân hàng.
Ký tên (đóng dấu nếu có)

Các giấy tờ kèm theo đơn :
1. Điều lệ thành lập Ngân hàng (công ty)
2. Giấy đăng ký hoạt động ở nước sở tại.
3. Giấy xác định vốn pháp định của cấp có thẩm quyền.
4. Bản tóm tắt giới thiệu Ngân hàng (tự giới thiệu).

...
TÊN NGÂN HÀNG (CÔNG TY)
Ngày…….tháng…….năm …..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kính gửi : Ngài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thưa Ngài thống đốc,
Chúng tôi, trân trọng xin Ngài thống đốc cho phép Ngân hàng (công ty)
chúng tôi là :
- Tên Ngân hàng (công ty):………………………………………………………………
- Quốc tịch :………………………………………………………………………………..
- Địa chỉ nơi đóng trụ sở mới :…………………………………………………………..
- Phạm vi hoạt động chủ yếu :…………………………………………………………..
- Vốn pháp định :………………………………………………………………………....
Được đặt Văn phòng đại diện thường trú (hoặc chi nhánh văn phòng đại diện
thường trú) tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau :
- Nơi xin đặt văn phòng đại diện (tỉnh, thành phố) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Số nhân viên trong Văn phòng đại diện :…………..người. Trong đó :
+ Số người nước ngoài :…………………………………………………………………
+ Số người tuyển dụng tại Việt Nam :………………………………………………….
- Họ tên trưởng văn phòng đại diện :…………………………………………………..
- Quốc tịch :……………………………………………………………………………….
Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú - Trang 2
Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú 9 10 274