Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Cơ quan xin cấp
giầy phép thi công)
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/….-…..

Phan Thiết, ngày… tháng… năm 200…

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG
Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình
đường bộ và hành lang đường bộ.
Kính gửi : Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận.
- Căn cứ luật giao thông đường bộ;
- Căn cứ nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ thông tư 13/2005/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ – CP;
- Căn cứ quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải ban
hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trình trong phạm vi đất
dành cho đường bộ;
- Căn cứ Văn bản số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 của Cục Đường bộ Việt
Nam về việc Thực hiện Thông tư 13/2005/TT-BGTVT và Quyết định số
04/2006/QĐ-BGTVT;
- Căn cứ Quyết định (phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán …….……);
- Căn cứ Văn bản số…………………………………………………………….
………...………………………………………………………………………...….;
Nay ………(Cơ quan xin giấy phép thi công) kính trình lên Sở GTVT Bình Thuận
xem xét cấp cho cơ quan chúng tôi được phép thi công xây dựng công trình trong
hành lang bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ, với các nội dung
chính sau:
1/. Được phép thi công đào (lòng, lề) đường tuyến:………(tên tuyến đường).
- Vị trí : Từ Km…+ … đến km…+…. Bên (trái/phải) tuyến hướng…………..
- Khoảng cách (rãnh, mương, hố) đào đến tim đường:.....m.
- Kích thước (rãnh, mương, hố) đào:
+ Tổng chiều dài rãnh đào :…m.
+ Chiều sâu rãnh đào
:…m.
+ Chiều rộng rãnh đào
:…m.
2/. Được phép thi công khoan (lòng, lề) đường tuyến:…..…(tên tuyến đường).
- Vị trí 01: Tại Km..…+…..
- Vị trí 02: Tại Km…..+…..
…………………………
- Kích thước lỗ khoan:
+ Đường kính khoan
:…m.
+ Chiều sâu khoan
:…m.
+ Chiều dài khoan
:…m.
3/. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày …/…/…… đến ngày …./…./…..
4/. Hồ sơ xin phép thi công của chúng tôi gồm có:
- Đơn xin phép thi công.
1

- Bản vẽ bình đồ thể hiện vị trí (đào, khoan).
- Thuyết minh và bản vẽ thể hiện chi tiết phương án (đào, khoan).
- Thuyết minh và bản vẽ thiết kế thi công hoàn trả kết cấu mặt đường hiện hữu
(khi thi công có tác động đến kết cấu mặt đường).
- Hợp đồng kinh tế về việc hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi thi công.
5/. Cơ quan chúng tôi xin cam kết :
- Đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.
- Đảm bảo an toàn cho công trình đã có sẳn trong và sau khi thi công.
- ...
(Cơ quan xin cấp
giầy phép thi công)
Số : /….-…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày… tháng… năm 200…
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG
Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình
đường bộ và hành lang đường bộ.
Kính gửi : Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận.
- Căn cứ luật giao thông đường bộ;
- Căn cứ nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ thông tư 13/2005/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ – CP;
- Căn cứ quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải ban
hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trình trong phạm vi đất
dành cho đường bộ;
- Căn cứ Văn bản số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 của Cục Đường bộ Việt
Nam về việc Thực hiện Thông tư 13/2005/TT-BGTVT và Quyết định số
04/2006/QĐ-BGTVT;
- Căn cứ Quyết định (phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán …….……);
- Căn cứ Văn bản số…………………………………………………………….
………...………………………………………………………………………...….;
Nay ………(Cơ quan xin giấy phép thi công) kính trình lên Sở GTVT Bình Thuận
xem xét cấp cho cơ quan chúng tôi được phép thi công xây dựng công trình trong
hành lang bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ, với các nội dung
chính sau:
1/. Được phép thi công đào (lòng, lề) đường tuyến:………(tên tuyến đường).
- Vị trí : Từ Km…+ … đến km…+…. Bên (trái/phải) tuyến hướng…………..
- Khoảng cách (rãnh, mương, hố) đào đến tim đường:.....m.
- Kích thước (rãnh, mương, hố) đào:
+ Tổng chiều dài rãnh đào :…m.
+ Chiều sâu rãnh đào :…m.
+ Chiều rộng rãnh đào :…m.
2/. Được phép thi công khoan (lòng, lề) đường tuyến:…..…(tên tuyến đường).
- Vị trí 01: Tại Km..…+…..
- Vị trí 02: Tại Km…..+…..
…………………………
- Kích thước lỗ khoan:
+ Đường kính khoan :…m.
+ Chiều sâu khoan :…m.
+ Chiều dài khoan :…m.
3/. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày …/…/…… đến ngày …./…./…..
4/. Hồ sơ xin phép thi công của chúng tôi gồm có:
- Đơn xin phép thi công.
1
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ. - Trang 2
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ và hành lang đường bộ. 9 10 298