Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường .......
- Ban Giám hiệu trường ..........
- Ban Giám đốc Trung tâm .............
- Phòng Đào tạo - Trường ..........
Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:......................................
Nơi sinh:..................................................................... Sinh viên lớp: ...............................
Ngành:..........................................................................Khoa:............................................
Trường ........................................................ Mã số sinh viên: ..........................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
Tôi đã tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng cùng với lớp của tôi tại
................................................... Khóa..........ngày..........tháng.........năm............
Vừa qua, do.............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
tôi đã mất chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được cấp lại chứng chỉ Giáo dục
Quốc phòng để bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.
Trân trọng cám ơn!
Xác nhận của Trường ............
TL. HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Đào tạo

……., ngày ….. tháng ……. năm …….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường .......
- Ban Giám hiệu trường ..........
- Ban Giám đốc Trung tâm .............
- Phòng Đào tạo - Trường ..........
Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:......................................
Nơi sinh:..................................................................... Sinh viên lớp: ...............................
Ngành:..........................................................................Khoa:............................................
Trường ........................................................ Mã số sinh viên: ..........................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
Tôi đã tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng cùng với lớp của tôi tại
................................................... Khóa..........ngày..........tháng.........năm............
Vừa qua, do.............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
tôi đã mất chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được cấp lại chứng chỉ Giáo dục
Quốc phòng để bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.
Trân trọng cám ơn!
Xác nhận của Trường ............
TL. HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Đào tạo
……., ngày ….. tháng ……. năm …….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng 9 10 558