Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin đăng ký bè cá

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
........, ngày ……. tháng ……. năm 20….

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ BÈ CÁ
Kính gửi………………………………………………………………
Tôi tên là:…..:…………………………………………………………………......
Thường trú tại:……………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………….
Xin đăng ký bè cá
Mẫu thiết kế…………………………………Vật liệu đóng: ……………………...
Kích thước: Dài L(m)………… Rộng B(m) ……………Cao D(m) .......................
Nghề: ……………………………………Vùng hoạt động……………………......
Các trang thiết bị an toàn bè cá:
TT
01
02
03
04
05
06

Tên loại

Số lượng

Hiện trạng

Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.
XÁC NHẬN

ĐẠI DIỆN
CHỦ BÈ

(UBND xã, phường)

(Ký, họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
........, ngày ……. tháng ……. năm 20….
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ BÈ CÁ
Kính gửi………………………………………………………………
Tôi tên là:…..:…………………………………………………………………......
Thường trú tại:……………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………….
Xin đăng ký bè cá
Mẫu thiết kế…………………………………Vật liệu đóng: ……………………...
Kích thước: Dài L(m)………… Rộng B(m) ……………Cao D(m) .......................
Nghề: ……………………………………Vùng hoạt động……………………......
Các trang thiết bị an toàn bè cá:
TT Tên loại Số lượng Hiện trạng
01
02
03
04
05
06
Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.
XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN
CHỦ BÈ
(UBND xã, phường) (Ký, họ tên)
Đơn xin đăng ký bè cá - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin đăng ký bè cá 9 10 48