Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:…………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
(Thời gian từ 1 tháng trở lên)
Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ………………;
- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Khoa …
- Bộ môn …
Tôi tên là: ...........................................................................................................................
Sinh ngày:......................................................................
Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ...................................................Khoa:..................................
Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:
Hợp đồng từ tháng............. năm ...., biên chế từ tháng…….. năm...............
Tôi làm đơn này xin đi : (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì :
1. Tôi đã nhận được giấy mời của :......................………………………………………….
đến làm việc từ:...................... đến ......................., kinh phí do ...............................tài trợ .
2. Tôi đã được nhận học bổng của :........................................................................................
Trường........................................................., nước ...............................................................
Thời gian du học dự định từ: ............................................................đến : ......................................
tại trường:......................................................................

Ngành dự kiến theo học: .........................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực
tập, làm việc, …) .....................................................................................................................
Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin
hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp
trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi
đi.
………, ngày……….tháng………năm
Thông tin liên lạc:

Người làm đơn ký tên

Email: .....................................................
ĐT...........................................................

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Chi bộ *
(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA
* Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyể...
TRƯỜNG ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
(Thời gian từ 1 tháng trở lên)
Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ………………;
- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Khoa …
- Bộ môn …
Tôi tên là: ...........................................................................................................................
Sinh ngày:......................................................................
Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ...................................................Khoa:..................................
Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:
Hợp đồng từ tháng............. năm ...., biên chế từ tháng…….. năm...............
Tôi làm đơn này xin đi : (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì :
1. Tôi đã nhận được giấy mời của :......................………………………………………….
đến làm việc từ:...................... đến ......................., kinh phí do ...............................tài trợ .
2. Tôi đã được nhận học bổng của :........................................................................................
Trường........................................................., nước ...............................................................
Thời gian du học dự định từ: ............................................................đến : ......................................
tại trường:......................................................................
Ngành dự kiến theo học: .........................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực
tập, làm việc, …) .....................................................................................................................
Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoảno khác. Tôi xin
hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định N trường cấp
trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất bàn giao công việc đầy đ trước khi
đi.
………, ngày……….tháng………năm
Thông tin liên lạc: Người làm đơn ký tên
Email: .....................................................
ĐT...........................................................
XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Chi bộ *
(nếu là Đảng viên)
P.KHCN-DA P.KHTC Khoa Bộ môn
ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI - Trang 2
ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 9 10 332