Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC
Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ………………;
- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Thủ trưởng Khoa / Phòng / Ban…………………
Tên tôi: .................................................................................................... SHCC:.................................
Ngày sinh:.............................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................................
Đơn vị công tác:...................................................................................................................................
Hiện nay, tôi đã trúng tuyển (Đại học/Đại học văn bằng 2/Thạc sĩ/Tiến sĩ): ………….tại:
..............................................................................................................................................................
Cơ sở đào tạo:.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................
Ngành học:............................................................................................................................................
Thời gian học: …………năm (từ tháng………/………đến tháng………/………)
Học phí cả khóa đào tạo (dự kiến):.......................................................................................................
(Bằng chữ: …………………………………………………….)
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu và quý đơn vị xem xét cấp quyết định cử đi học
sau đại học trong nước để tôi được hưởng các chế độ của nhà trường.
Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức của Trường được cử đi đào tạo;
nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị và nhà trường;
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập;
3. Có ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của cơ sở đào tạo;
4. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tôi xin c...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐI HỌC CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường ………………;
- Phòng Tổ chức Hành chính.
- Thủ trưởng Khoa / Phòng / Ban…………………
Tên tôi: ....................................................................................................SHCC:.................................
Ngày sinh:.............................................................................................................................................
Nơi hiện nay:.....................................................................................................................................
Đơn vị công tác:...................................................................................................................................
Hiện nay, tôi đã trúng tuyển (Đại học/Đại học văn bằng 2/Thạc sĩ/Tiến sĩ): ………….tại:
..............................................................................................................................................................
sở đào tạo:.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................
Ngành học:............................................................................................................................................
Thời gian học: …………năm (từ tháng………/………đến tháng………/………)
Học phí cả khóa đào tạo (dự kiến):.......................................................................................................
(Bằng chữ: …………………………………………………….)
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu quý đơn vị xem t cấp quyết định cử đi học
sau đại học trong nước để tôi được hưởng các chế độ của nhà trường.
Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức của Trường được cử đi đào tạo;
nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị nhà trường;
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập;
3. ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của sở đào tạo;
4. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tôi xin chấp hành theo sự phân công của đơn vị/nhà
trường, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác;
5. Công tác ổn định tại đơn vị được phân công công tác ít nhất 5 năm đối với chương trình đào
tạo Tiến sĩ, 3 năm đối với chương trình đào tạo Thạc tương đương trở xuống, sau khi kết
thúc khóa đào tạo;
6. Trong thời gian được cử đi đào tạo, nếu tôi tự ý bỏ học hoặc khi được phân công công tác tự ý
bỏ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc không tiếp tục nhận
kinh phí đào tạo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ các khoản kinh phí đào tạo đã
nhận trong quá trình đào tạo.
Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
theo các quy định hiện hành./.
Phê duyệt của
Ban Giám hiệu
Phê duyệt của
Thủ trưởng đơn v
TP.HCM, ngày tháng năm 20
Người cam kết
ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC 9 10 154