Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin đi học

Được đăng lên bởi Nguyen Hung Thinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
®¬n xin tù nguyÖn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n
KÝnh göi: Ban gi¸m hiÖu trêng.......................................................................
C«ng ®oµn trêng.............................................................................
Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Than Uyªn.
Tªn t«i lµ:.....................................Giíi tÝnh:...........................D©n téc..............
Sinh ngµy th¸ng n¨m
Tr×nh ®é chuyªn m«n hiÖn nay:........................................................................
§¬n vÞ c«ng t¸c:................................................................................................
T«i ®· tham gia c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc t¹i huyÖn Than Uyªn ®-
îc.....n¨m thuéc diÖn lao ®éng..... ( Hîp ®ång, tuyÓn dông) qu¸ tr×nh c«ng t¸c b¶n
th©n t«i lu«n chÊp hµnh ®óng ®êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-
íc, hµng n¨m hoµn thµnh xuÊt s¸c nhiÖm vô ®îc giao.
Nay t«i cã nguyÖn väng ®îc®i liªn hÖ häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n
lªn tr×nh ®«...(§H,C§) chuyªn ngµnh...............t¹i trêng........thêi gian häc
th¸ng.... n¨m....®Õn th¸ng....n¨m....
NÕu ®îc c¬ quan cho phÐp ®i häc t«i xin cam kÕt:
1/ B¶n th©n tù tóc mäi chÕ ®é trong thêi gian ®i häc t¹i trêng.
2/ ChØ tham gia häc trong thêi gian nghØ (th¸ng 6+7+8 hµng n¨m), nÕu
ph¶i häc trong thêi gian n¨m häc t«i nhê nhµ trêngC«ng ®oµn trêngtrÝ ngêi
lµm gióp c«ng viÖc cña m×nh vµ t«i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÕ ®é cho ngêi lµm thay.
3/ T«i cam kÕt trong qu¸ tr×nh häc tËp båi dìng n thùc hiÖn hoµn thµnh
nhiÖm do nhµ trêng ph©n c«ng, cam kÕt hoµn thµnh chÊt lîng m«n d¹y, chÊt
lîng líp chñ nhiÖm ®îc giao trong n¨m häc.
4/ Qu¸ tr×nh häc tËp t«i høa thùc hiÖn ®óng néi quy nhµ trêng, tÝch cùc
häc tËp ®Ó sau khi häc xong b¶n th©n thùc sù n©ng cao ®îc tr×nh ®é chuyªn m«n.
KÝnh mong Phßng Gi¸o dôc §µo t¹o, Ban gi¸m hiÖu, C«ng ®oµn nhµ tr-
êng t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®i häc. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n!
ý kiÕn cña nhµ trêng
(Ký, ®ãng dÊu)
ý kiÕn C«ng ®oµn nhµ trêng
Ngµy th¸ng n¨m 2011
Ngêi viÕt ®¬n
ý kiÕn Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Đơn xin đi học - Người đăng: Nguyen Hung Thinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin đi học 9 10 679