Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 03
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP
THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax...............................................
Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............,
huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số.........
ngày ..... tháng ........ năm .....
Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ
ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....
Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin
trả lại là ........... (ha, km2).
Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km 2), được giới hạn bởi
các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .
Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):...........................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-

...
MẪU SỐ 03
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP
THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax...............................................
Được phép thăm (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............,
huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số.........
ngày ..... tháng ........ năm .....
Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm (khảo sát)....... tháng, từ
ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....
Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin
trả lại là ........... (ha, km
2
).
Diện tích tiếp tục thăm (khảo sát).......... (ha, km
2
), được giới hạn bởi
các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .
Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):...........................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(Tên tổ chức, nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-
ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 9 10 624