Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phục
---------------------------------……, ngày ….. tháng …. năm …..
đơnxingiahạngiấyphépkhaithácthuỷsản

Kính gửi : ………………………………………………..
Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………….
Nơi thường trú : …………………………………………………………….
Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………….
Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................., ngày cấp .............................
,nơi cấp …………………………………………………………………………….
Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày
……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng ..... năm
………
Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ
sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ ……. để tàu của tôi tiếp tục
được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được
ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Đại diện chủ tàu

...
Phụ lục 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phục
----------------------------------
……, ngày ….. tháng …. năm …..
đơnxingiahạngiấyphépkhaithácthuỷsản
Kính gửi
: ………………………………………………..
Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………….
Nơi thường trú : …………………………………………………………….
Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………….
Tần số liên lạc của đài tàu (
nếu có)
................., ngày cấp .............................
,nơi cấp …………………………………………………………………………….
Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày
……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng ..... năm
………
Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ
sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ ……. để tàu của tôi tiếp tục
được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được
ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Đại diện chủ tàu
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản 9 10 356