Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày......tháng.... năm .....

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG
TRÌNH THUỶ LỢI
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:
Địa chỉ:
Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................
Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên cơ quan cấp phép);
thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ( UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho
phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép)
được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi với những
nội dung sau:
- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........
- Vị trí của các hoạt động.........
- Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng...
năm.....
Cỏc tài liệu kốm theo:
1. Bản sao giấy phép đã được cấp;
2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án
bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với
trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);
3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên
bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt ( nếu có);
4. Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và
bảo vệ công trình thuỷ lợi.
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và
cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện
các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân
thủ các quy định của giấy phép.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

...
Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày......tháng.... năm .....
ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG
TRÌNH THUỶ LỢI
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:
Địa chỉ:
Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................
Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên quan cấp phép);
thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ( UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho
phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép)
được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi với những
nội dung sau:
- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........
- Vị trí của các hoạt động.........
- Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... m, đến ngày.... tháng...
năm.....
Cỏc tài liệu kốm theo:
1. Bản sao giấy phép đã được cấp;
2. Hồ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu bổ sung, phương án
bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với
trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);
3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên
bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt ( nếu có);
4. n bản thoả thuận với tổ chức nhân trực tiếp quản khai thác
bảo vệ công trình thuỷ lợi.
Đề nghị Bộ Nông nghiệp PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét
cho phép (tên tổ chức, nhân. xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện
các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép tuân
thủ các quy định của giấy phép.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)
Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 9 10 422