Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

ĐƠN XIN GIA HẠN
Kính gửi:

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
- PHÒNG ĐTSĐH - NCKH

Tên tôi là:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Cơ quan công tác:
Điện thoại:
Email:
Tôi được Đại học ____________công nhận là nghiên cứu sinh được đào tạo tại
Trường tại Quyết định số
/SĐH ngày
tháng năm 200 của ____________
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Ngành:
Chuyên ngành:
Mã số:
Tên đề tài luận án:
1.

Hướng dẫn chính:
Cơ quan công tác:
Điện thoại:
Email:
2.
Hướng dẫn phụ:
Cơ quan công tác:
Điện thoại:
Email:
Theo quyết định số
ngày
tháng
năm
của
Theo Quy chế đào tạo Sau Đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định
công nhận là nghiên cứu sinh, thời gian làm nghiên cứu sinh của tôi sẽ hết hạn vào tháng
năm 200
… (Lý do xin gia hạn, các văn bản liên quan kèm theo) …
Trong quá trình thực hiện đề tài luận án tiến sĩ, tôi đã thực hiện được các công
việc sau:
1.
Về việc thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ:
2.

Về tiến độ thực hiện luận án:

3.

Học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo đã đóng.

 Học phí:
 Kinh phí hỗ trợ đào tạo:
Vậy tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu Trường cho phép tôi được gia hạn thời
gian làm nghiên cứu sinh đến tháng năm 200 (
tháng).
Tôi xin cam đoan sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ trong thời gian gia hạn nói trên và hoàn
thiện các thủ tục bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ trước ngày
tháng
năm 200 .
Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thực, nếu được phép gia hạn học
tập, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định hiện hành theo quy chế đào tạo sau đại học ở
và các quy định của Trường.
Xin trân trọng cảm ơn.
Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ HƯỚNG DẪN

………, ngày

tháng

năm 2007

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN

Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG TÀI VỤ KẾ TOÁN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********
ĐƠN XIN GIA HẠN
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
- PHÒNG ĐTSĐH - NCKH
Tên tôi là:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Cơ quan công tác:
Điện thoại: Email:
Tôi được Đại học ____________công nhận nghiên cứu sinh được đào tạo tại
Trường tại Quyết định số /SĐH ngày tháng năm 200 của ____________
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Ngành:
Chuyên ngành: Mã số:
Tên đề tài luận án:
1. Hướng dẫn chính:
Cơ quan công tác:
Điện thoại: Email:
2. Hướng dẫn phụ:
Cơ quan công tác:
Điện thoại: Email:
Theo quyết định số ngày tháng năm của
Theo Quy chế đào tạo Sau Đại học Đại học Quốc gia Nội Quyết định
công nhận nghiên cứu sinh, thời gian làm nghiên cứu sinh của tôi sẽ hết hạn vào tháng
năm 200
… (Lý do xin gia hạn, các văn bản liên quan kèm theo) …
Trong quá trình thực hiện đề tài luận án tiến sĩ, tôi đã thực hiện được các công
việc sau:
1. Về việc thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ:
2. Về tiến độ thực hiện luận án:
3. Học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo đã đóng.
Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ - Trang 2
Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ 9 10 658