Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin giao lại đất

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1e
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ĐƠN XIN GIAO LẠI ĐẤT
(Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*........................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:….................
4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................
5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................Trong đó:
+ Xây dựng theo dự án:……………………………………………..m2;
+ Làm đường, hành lang … theo quy hoạch:………………………..m2
6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................
………………………………………………………………………………………...
7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................
8. Phương thức trả tiền (nếu có)………………………………………………………
9. Cam kết:
- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp
tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
- Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được giao đất chủ đầu tư không thực hiện đầu tư
hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi rong dự án đầu tư, mà
không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị thu hồi đất.
Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................
........................................................................................................................................
..., ngày ... tháng ... năm
NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức phải đóng dấu)

*Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND,
địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND và
ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê
đất thì ...
Mẫu số 1e
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
ĐƠN XIN GIAO LẠI ĐẤT
(Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*........................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:….................
4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................
5. Diện tích xin giao (m
2
):.............................................................................Trong đó:
+ Xây dựng theo dự án:……………………………………………..m
2
;
+ Làm đường, hành lang … theo quy hoạch:………………………..m
2
6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................
………………………………………………………………………………………...
7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................
8. Phương thức trả tiền (nếu có)………………………………………………………
9. Cam kết:
- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp
tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
- Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được giao đất chủ đầu không thực hiện đầu
hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi rong dự án đầu tư, mà
không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị thu hồi đất.
Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................
........................................................................................................................................
..., ngày ... tháng ... năm
NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức phải đóng dấu)
Đơn xin giao lại đất - Trang 2
Đơn xin giao lại đất - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin giao lại đất 9 10 708