Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ

Được đăng lên bởi tuananhk2dtvt-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ
Kính gửi :

-

Phòng đào tạo trường Đại học Vinh

Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Điện Tử Viễn
Thông

Em tên là : Lương Xuân Thọ . Sinh ngày : 01/07/1992
Số điện thoại : 0987933319
Lớp : 51K1 .MSSV : 1051080499
Trong quá trình học tập em học chưa qua học phần “Cơ sở ngôn ngữ lập
trình C”(TI20002-2TC) theo khung chương trình đào tạo ngành Kỹ sư Điện
tử viễn thông áp dụng cho khóa học 50,51 . Tuy nhiên trong khung chương
trình đào tạo áp dụng từ khóa 52 học phần này đã không còn và chuyển
đổi thành học phần “ Ngôn ngữ lập trình C “(TI10003-3TC).
Vậy em viết đơn này kính mong phòng đào tạo , Hội đồng khoa học và đào
tạo khoa Điện Tử Viễn Thông xem xét cho em được học học phần thay thế
như sau :
T
T
1

HỌC PHẦN PHẢI
HỌC
“Cơ sở ngôn ngữ lập
trình C”(TI20002)

SỐ TC
2

HỌC PHẦN THAY
THẾ
“ Ngôn ngữ lập trình C
“(TI10003)

SỐ TC
3

Em xin chân thành cảm ơn!
Nghệ An , ngày ....tháng .....năm
2013
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC &

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

LƯƠNG XUÂN THỌ

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ
Kính gửi : - Phòng đào tạo trường Đại học Vinh
- Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Điện Tử Viễn
Thông
Em tên là : Lương Xuân Thọ . Sinh ngày : 01/07/1992
Số điện thoại : 0987933319
Lớp : 51K1 .MSSV : 1051080499
Trong quá trình học tập em học chưa qua học phần “Cơ sở ngôn ngữ lập
trình C”(TI20002-2TC) theo khung chương trình đào tạo ngành Kỹ sư Điện
tử viễn thông áp dụng cho khóa học 50,51 . Tuy nhiên trong khung chương
trình đào tạo áp dụng từ khóa 52 học phần này đã không còn và chuyển
đổi thành học phần “ Ngôn ngữ lập trình C “(TI10003-3TC).
Vậy em viết đơn này kính mong phòng đào tạo , Hội đồng khoa học và đào
tạo khoa Điện Tử Viễn Thông xem xét cho em được học học phần thay thế
như sau :
T
T
HỌC PHẦN PHẢI
HỌC
SỐ TC
HỌC PHẦN THAY
THẾ
SỐ TC
1
Cơ sở ngôn ngữ lập
trình C”(TI20002)
2
“ Ngôn ngữ lập trình C
“(TI10003)
3
Em xin chân thành cảm ơn!
Nghệ An , ngày ....tháng .....năm
2013
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & NGƯỜI LÀM ĐƠN
ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
LƯƠNG XUÂN THỌ
ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ - Trang 2
ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ - Người đăng: tuananhk2dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ 9 10 981