Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin mua lại tài sản đấu giá

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản................
Tôi tên là:....................................................................................................................................
Sinh năm:....................................................................................................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
CMND số.......................................cấp ngày................................tại..........................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú)........................................................................................................
Điện thoại:...................................................................................................................................
Sau khi được xem tài sản và tham khảo hồ sơ về tài sản bán đấu giá tôi đăng ký tham dự đấu giá để mua
các tài sản sau đây:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tham dự mua tài sản bán đấu giá.
............, ngày......tháng.......năm.........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản................
Tôi tên là:....................................................................................................................................
Sinh năm:....................................................................................................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
CMND số.......................................cấp ngày................................tại..........................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú)........................................................................................................
Điện thoại:...................................................................................................................................
Sau khi được xem tài sản và tham khảo hồ sơ về tài sản bán đấu giá tôi đăng ký tham dự đấu giá để mua
các tài sản sau đây:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tham dự mua tài sản bán đấu giá.
............, ngày......tháng.......năm.........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xin mua lại tài sản đấu giá - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin mua lại tài sản đấu giá 9 10 450