Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC
SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Kính gửi:..........................................................................
Tên tôi là:...........................................................................................................
CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................
Hiện đang công tác tại:.........................................................................................
Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................
Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:
Tại căn nhà số:...................................................................................................
(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)
Phường (xã):......................................................................................................
Quận (huyện):....................................................................................................
Thành phố (tỉnh):...............................................................................................
Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................
Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................
Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:................................................................
Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:.....................................................................
Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:...........................................................................
Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.................................................
Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội
đồng bán nhà ở và....................................................................................................................
......................................................................................................................
Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.
Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều
kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…..ngày….tháng….năm…….
ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC
SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Kính gửi:..........................................................................
Tên tôi là:...........................................................................................................
CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................
Hiện đang công tác tại:.........................................................................................
Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................
Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:
Tại căn nhà số:...................................................................................................
(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)
Phường (xã):......................................................................................................
Quận (huyện):....................................................................................................
Thành phố (tỉnh):...............................................................................................
Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................
Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................
Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:................................................................
Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:.....................................................................
Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:...........................................................................
Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.................................................
Hiện nay, Nhà nước chủ trương n nhà cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội
đồng bán nhà ở và....................................................................................................................
......................................................................................................................
Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.
Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhàớc về thủ tục mua bán nhà hứa sẽ tạo điều
kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 9 10 484