Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin mượn hồ sơ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

BM 30.1

ĐƠN XIN MƯỢN HỒ SƠ
Kính gửi:

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Tên em là:………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:………………………………………………………………………………………..
Lớp:……………………………………………………………. Khóa:…………………………
Khoa/Viện:………………………………………………………………………………………
Lý do mượn hồ sơ:………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………
Ngày trả:………………………………………………………………………………….
Em làm đơn này kính mong Quý Phòng xem xét và đồng ý cho em mượn hồ sơ.
Em xin chân thành cảm ơn.
......, ngày......tháng .....năm 20
Nhận đơn ngày
/
/20
CÁN BỘ NHẬN ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA
PHÒNG CT HỌC SINH, SINH VIÊN

SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Khi nộp đơn mượn hồ sơ, sinh viên cần phải nộp kèm theo sổ Hộ khẩu gốc.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
ĐƠN XIN MƯỢN HỒ SƠ
Kính gửi: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Tên em là:………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:………………………………………………………………………………………..
Lớp:……………………………………………………………. Khóa:…………………………
Khoa/Viện:………………………………………………………………………………………
Lý do mượn hồ sơ:………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………
Ngày trả:………………………………………………………………………………….
Em làm đơn này kính mong Quý Phòng xem xét và đồng ý cho em mượn hồ sơ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Nhận đơn ngày / /20
CÁN BỘ NHẬN ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA
PHÒNG CT HỌC SINH, SINH VIÊN
......, ngày......tháng .....năm 20
SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Khi nộp đơn mượn hồ sơ, sinh viên cần phải nộp kèm theo sổ Hộ khẩu gốc.
BM 30.1
Đơn xin mượn hồ sơ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin mượn hồ sơ 9 10 123