Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin nghỉ học

Được đăng lên bởi Ngân Ngẩn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1.1.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi:……………………………………………..………………
………………………………………………………………
Em tên là: ………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………............. tại: …………………………………………….
Lớp: ……………………………Khóa:…………... ………
Khoa: ……………………………………………………
Điện thoại: …………………….
Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường và các Thầy, Cô giáo cho em
xin nghỉ học:…………ngày, cụ thể là ngày: …………………………………..
Lý do: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Em xin hứa sẽ trở lại học tập đúng quy định.
Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Công tác HSSV

Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 20…
Người viết đơn

(ký cho phép nghỉ dưới 3 ngày)

Ghi chú: Xin nghỉ trên 3 ngày phòng CTHSSV phải báo cáo và được BGH đồng ý phê duyệt!
Đơn này sau khi hết hiệu lực (hết thời gian cho phép nghỉ học) thì lớp trưởng phải nộp lại
GVCN lưu trữ để làm căn cứ sinh hoạt lớp và báo cáo hàng tháng đối với tình hình lớp!
180
Có thể tải về từ 

...
Mẫu 1.1.1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi:……………………………………………..………………
………………………………………………………………
Em tên là: ………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………............. tại: …………………………………………….
Lớp: ……………………………Khóa:…………... ………
Khoa: ……………………………………………………
Điện thoại: …………………….
Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường các Thầy, giáo cho em
xin nghỉ học:…………ngày, cụ thể là ngày: …………………………………..
Lý do: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Em xin hứa sẽ trở lại học tập đúng quy định.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 20…
Phòng Công tác HSSV Người viết đơn
(ký cho phép nghỉ dưới 3 ngày)
Ghi chú: Xin nghỉ trên 3 ngày phòng CTHSSV phải báo cáo và được BGH đồng ý phê duyệt!
Đơn này sau khi hết hiệu lực (hết thời gian cho phép nghỉ học) thì lớp trưởng phải nộp lại
GVCN lưu trữ để làm căn cứ sinh hoạt lớp và báo cáo hàng tháng đối với tình hình lớp!
180
Có thể tải về từ www.cuwc.edu.vn
đơn xin nghỉ học - Người đăng: Ngân Ngẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin nghỉ học 9 10 276