Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Được đăng lên bởi Kiều Loan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.
Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện………….;
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã……………..;
BCH Đoàn xã…………...
Tên tôi là: ...............................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................
Hiện đang ở:.........................................................................................................................
Tình trạng sức khỏe:............................................................................................................
Hoàn cảnh bản
thân:............................................................................................................. .........................................
...................................................................................................... ........................................................
....................................................................................... .......................................................................
........................................................................ ......................................................................................
......................................................... .....................................................................................................
.......................................... ....................................................................................................................
........................... ...................................................................................................................................
............ ............................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................... ................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.
Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyn………….;
Hội đồng nghĩa vụ quân sự x……………..;
BCH Đoàn x…………...
Tên tôi là: ...............................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................
Hin đang ở:.........................................................................................................................
Tình trạng sức khỏe:............................................................................................................
Hoàn cảnh bản
thân:............................................................................................................. .........................................
...................................................................................................... ........................................................
....................................................................................... .......................................................................
........................................................................ ......................................................................................
......................................................... .....................................................................................................
.......................................... ....................................................................................................................
........................... ...................................................................................................................................
............ ............................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................... ...............................................
................................................................................................ ..............................................................
................................................................................. .............................................................................
.................................................................. ............................................................................................
................................................... ...........................................................................................................
.................................... ..........................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
...... ...............................................................................................................................................
Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyn …………; Hội đồng
nghĩa vụ quân sự x ……...; BCH Đoàn x……… xét duyt cho tôi tham gia đi nghĩa vụ
quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những
quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian tham gia luyên tập.
, ngày tháng năm
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Đơn xin nghĩa vụ quân sự tự nguyện - Người đăng: Kiều Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin nghĩa vụ quân sự tự nguyện 9 10 401