Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nhận con

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP/CN2011/CN.02

Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa
quá 6 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá
6 tháng)

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Kính gửi:1 .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:
Ông

Bà

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email
Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............…
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................................................
Nơi sinh: ............................................................................................................................................................................
1

Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi
có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

Dân tộc: ........................................................................... Quốc tịch: ......................................................................
Nơi thường trú: ………………...........................................................…………………………………......………...
………...……………………………………………..........................................….............……………………....................…

Tình trạng sức khỏe: ………………...........................…………………………….............……......………...........
………...……………………………………………..........................................……………………….................................…

Họ và tên cha: ................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... ..........................................................
Dân tộc:....................................................................................
Mẫu TP/CN-
2011/CN.02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Kính gửi:
1
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Chúng tôi/tôi là:
Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email
Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............…
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................................................
Nơi sinh: ............................................................................................................................................................................
1
Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng
việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi quan đại diện Việt Nam, nơi
có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa
quá 6 tháng)
Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá
6 tháng)
Đơn xin nhận con - Trang 2
Đơn xin nhận con - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin nhận con 9 10 419