Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin phép nghỉ học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: - Ban Giám hiệu
- Phòng Công tác Chính trị – HSSV
- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:....................................................................................................
- Hiện cư ngụ tại:...............................................................................................................
- Sinh năm:.............................. là: Cha

, Mẹ

, Người trực tiếp nuôi dưỡng

của HSSV tên:.............................................................Lớp:..........................................................
Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học: ………… ngày ( . . ……. . . ),
kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……
- Lý do: ..............................................................................................................................
- Chứng từ kèm theo: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
GVCN
(Ký, ghi họ và tên)

Xác nhận của Trưởng lớp
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày) (Ký, ghi họ và tên)

……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
GIÁM HIỆU
Duyệt

PHÒNG CTCT – HSSV

Đề xuất của GVQL

………………………………………….. …………………………..

……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……
ĐƠN XIN PHÉP NGH HỌC
Kính gửi: - Ban Giám hiệu
- Phòng Công tác Chính trị HSSV
- Giáo viên chủ nhiệm
- Tôi đứng tên dưới đây:....................................................................................................
- Hiện cư ngụ tại:...............................................................................................................
- Sinh năm:.............................. là: Cha , Mẹ , Người trực tiếp nuôi dưỡng
của HSSV tên:.............................................................Lớp:..........................................................
Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học: ………… ngày ( . . ……. . . ),
kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……
- do: ..............................................................................................................................
- Chứng t kèm theo: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
GVCN Xác nhận của Trưởng lớp NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ tên) (Trong tháng HSSV nghỉ học bao nhiêu ngày) (Ký, ghi họ tên)
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
GIÁM HIỆU PHÒNG CTCT HSSV Đề xuất của GVQL
Duyệt ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
……………………….. ………………………………………….. …………………………..
Đơn xin phép nghỉ học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin phép nghỉ học 9 10 435