Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
…, ngày……..tháng…….năm …..
Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư.
Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các điều kiện ưu đãi trong
đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có liên quan được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình
kèm theo như sau :
I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :
- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):
- Bên (hoặc các bên )nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):
Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hợp đồng liên doanh ký ngày…... tháng…….năm19…..
II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI
TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :
-……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………
III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :
1. Hợp đồng liên doanh,
2. Điều lệ xí nghiệp liên doanh,
3. Các chứng chỉ về tư cách pháp nhân cũng như báo cáo tổng quát hàng năm của Công ty được
chứng nhận và/hoặc chứng thực của Ngân hàng hay cơ quan tài chính theo Thông lệ quốc tế.
4. Giấy ủy nhiệm hợp pháp cho người ký đơn và Hợp đồng.
5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật.
6. Báo cáo giám định thiết bị cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập khẩu các thiết bị đó vào Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên (hoặc các bên) Việt Nam
(ký tên, đóng dấu)

Bên (hoặc các bên) nước ngoài
(ký tên, đóng dấu)

c. Mẫu D4 : Đơn xin phép thành lập xí nghiệp 100% vốn nước ngoài hợp tác kinh doanh trên
cơ sở hợp đồng
ĐƠN XIN PHÉP
THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG
Ngày……..tháng…….năm 199…..
Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư.
Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh theo hình thức xí nghiệp 100% vốn nước
ngoài cũng như việc xin các điều kiện ưu đãi trong đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có
liên quan được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình kèm theo như sau :
I. CÔNG TY ………(TÊN CÔNG TY)
Xin được cấp giấy phép đầu tư để thành lập xí nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Điều
lệ được đính kèm dưới đây.
II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI
TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :
-……………………………………………………...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
…, ngày……..tháng…….năm …..
Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư.
Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các điều kiện ưu đãi trong
đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có liên quan được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình
kèm theo như sau :
I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :
- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):
- Bên (hoặc các bên )nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):
Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hợp đồng liên doanh ký ngày…... tháng…….năm19…..
II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI
TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :
-……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………
III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :
1. Hợp đồng liên doanh,
2. Điều lệ xí nghiệp liên doanh,
3. Các chứng chỉ về tư cách pháp nhân cũng như báo cáo tổng quát hàng năm của Công ty được
chứng nhận và/hoặc chứng thực của Ngân hàng hay cơ quan tài chính theo Thông lệ quốc tế.
4. Giấy ủy nhiệm hợp pháp cho người ký đơn và Hợp đồng.
5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật.
6. Báo cáo giám định thiết bị cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập khẩu các thiết bị đó vào Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH - Trang 2
ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH 9 10 848