Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin tạm nghỉ học

Được đăng lên bởi Thúc Cao Khả
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu STSV7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tôi tên:………………………..……………..Mã số sinh viên: ………..….……….……………
Ngày sinh: ……………………………….….Nơi sinh: ………………………..………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….……Số điện thoại: ………………...
Hiện đang học lớp: …………………..; Ngành: …………………;Khóa: …………..………….
Điểm trung bình chung học tập (tính đến thời điểm xin tạm nghỉ): …………….………………
Điểm rèn luyện (tính đến thời điểm xin tạm nghỉ): ……………………………………………..
Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho phép tôi
được tạm nghỉ học. …….. học kỳ, kể từ học kỳ …….năm học: 20…....- 20.......... đến hết học
kỳ. . .. ..năm học: 20.......- 20….....
Lý do xin nghỉ: …………………..………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng nhà trường.
Bình Dương, ngày ……. tháng ……năm 20..…..

XÁC NHẬN
của địa phương hoặc bệnh viện

Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

nếu tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn thì xác nhận ở địa phương,
nếu tạm nghỉ vì lý do sức khỏe thì kèm theo giấy
xác nhận của bệnh viện cấp Huyện trở lên.

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Ý kiến của phụ huynh

Ý kiến của khoa

Ý kiến của Phòng Đào tạo

...
Mẫu STSV7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tôi tên:………………………..……………..Mã số sinh viên: ………..….……….……………
Ngày sinh: ……………………………….….Nơi sinh: ………………………..………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….……Số điện thoại: ………………...
Hiện đang học lớp: …………………..; Ngành: …………………;Khóa: …………..………….
Điểm trung bình chung học tập (tính đến thời điểm xin tạm nghỉ): …………….………………
Điểm rèn luyện (tính đến thời điểm xin tạm nghỉ): ……………………………………………..
Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho phép tôi
được tạm nghỉ học. …….. học kỳ, kể từ học kỳ …….năm học: 20…....- 20.......... đến hết học
kỳ. . .. ..năm học: 20.......- 20….....
Lý do xin nghỉ: …………………..………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng nhà trường.
Bình Dương, ngày ……. tháng ……năm 20..…..
XÁC NHẬN Người làm đơn
của địa phương hoặc bệnh viện (ký tên, ghi rõ họ, tên)
nếu tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn thì xác nhận ở địa phương,
nếu tạm nghỉ vì lý do sức khỏe thì kèm theo giấy
xác nhận của bệnh viện cấp Huyện trở lên.
(ký tên, ghi rõ họ, tên)
Ý kiến của phụ huynh Ý kiến của khoa
Ý kiến của Phòng Đào tạo
Đơn xin tạm nghỉ học - Người đăng: Thúc Cao Khả
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin tạm nghỉ học 9 10 955