Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN
TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học ……
Tôi tên:………………………………Mã số:………………….....................
Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:…………………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………
Hiện đang học lớp:……………………..…….Khóa:…………..…………...
Thuộc Khoa:….……………………………...………………………………
Hệ đào tạo……………………………………...... tại Trường Đại học ………….
Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho
phép Tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu
kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20…..
Gồm các học phần dưới đây:
STT Học phầnMã số

Số
TC/ĐVHT

Điểm
BLưu

STT

Học phầnMã số

Số
TC/ĐVHT

Điểm
BLưu

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
Lý do xin nghỉ học: .......................................................................................
................................................................................................................................
Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./.

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Mỹ Tho, ngày… tháng …năm 20.…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

14 SV-P.HC-TH

14 SV-P.HC-TH

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN
TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học ……
Tôi tên:………………………………Mã số:………………….....................
Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:…………………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………
Hiện đang học lớp:……………………..…….Khóa:…………..…………...
Thuộc Khoa:….……………………………...………………………………
H đào to...... ti Trưng Đi hc .
Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học . cho
phép Tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. bảo lưu
kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20…..
Gồm các học phần dưới đây:
STT Học phần-
Mã số
Số
TC/ĐVHT
Điểm
BLưu
STT Học phần-
Mã số
Số
TC/ĐVHT
Điểm
BLưu
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Lý do xin nghỉ học: .......................................................................................
................................................................................................................................
Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./.
Mỹ Tho, ngày… tháng …năm 20.…
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
14 SV-P.HC-TH
ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP - Trang 2
ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 9 10 770