Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thực tập

Được đăng lên bởi hvt-hoangvantrang-1310-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Tôi tên: .............................................. …….Ngày sinh: …………………. …... Nam

 Nữ

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………..
CMND số: ……………………………Ngày cấp …………………… Tại: …………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc : …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………..
Là sinh viên trường: Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. HCM. Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng
Lớp : ……………………… Hệ đào tạo : ………………………………………………………..
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty :………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….
tiếp nhận cho tôi được thực tập tại đơn vị sản xuất của qúy Công ty để hoàn tất học phần theo
chương trình đào tạo của nhà Trường. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:
1. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, an toàn tài sản của
Công ty, an toàn lao động tại công trường.
2. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại Công ty (nếu có).
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý Công ty.
Thông tin của cơ quan đến thực tập :
-

Tên cơ quan : .....................................................................................................................

-

Địa chỉ : .............................................................................................................................

-

Điện thoại liên lạc : ......................................Họ Tên : ......................................................

Ý KIẾN TIẾP NHẬN
CỦA CÔNG TY

…………, ngày….. tháng ….. năm 2013
Sinh viên-Học sinh

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Tôi tên: .............................................. …….Ngày sinh: …………………. …... Nam Nữ
Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………..
CMND số: ……………………………Ngày cấp …………………… Tại: …………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc : …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………..
Là sinh viên trường: Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. HCM. Khoa: Kỹ Thuật Xây Dựng
Lớp : ……………………… Hệ đào tạo : ………………………………………………………..
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty :………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….
tiếp nhận cho tôi được thực tập tại đơn vị sản xuất của qúy Công ty để hoàn tất học phần theo
chương trình đào tạo của nhà Trường. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:
1. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, an toàn tài sản của
Công ty, an toàn lao động tại công trường.
2. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại Công ty (nếu có).
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý Công ty.
Thông tin của cơ quan đến thực tập :
- Tên cơ quan : .....................................................................................................................
- Địa chỉ : .............................................................................................................................
- Điện thoại liên lạc : ......................................Họ Tên : ......................................................
Ý KIẾN TIẾP NHẬN
CỦA CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày….. tháng ….. năm 2013
Sinh viên-Học sinh
Đơn xin thực tập - Người đăng: hvt-hoangvantrang-1310-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin thực tập 9 10 847