Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thực tập mẫu

Được đăng lên bởi Nguyễn Chí Cường
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 10137 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(Dán ảnh)

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Nam
Tôi tên: Nguyễn Trần Minh

Ngày sinh:

23 / 11 / 1990

 Nam

 Nữ

Nơi sinh: Tiền Giang
CMND số: 312022233

Ngày cấp 09 / 12 / 2009 Tại: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Hồng Rạng, Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang
Địa chỉ liên lạc : 71 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 01264222223

Email: duongthuc@gmail.com

Sinh viên trường: ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Khoa: Quản Trị Kế Toán

Đề tài thực tập:................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vị trí thực tập : Kế Toán
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty cổ phần Kiên Nam tiếp nhận bố trí thực tập
để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn
tài sản của Công ty.
2. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Công ty (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
…………, ngày….. tháng ….. năm 2010
Sinh viên

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Nam
Tôi tên: Nguyễn Trần Minh Ngày sinh: 23 / 11 / 1990 Nam Nữ
Nơi sinh: Tiền Giang
CMND số: 312022233 Ngày cấp 09 / 12 / 2009 Tại: Tiền Giang
Địa chỉ thường trú: Hồng Rạng, Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang
Địa chỉ liên lạc : 71 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 01264222223 Email: duongthuc@gmail.com
Sinh viên trường: ĐH Công Nghệ Sài Gòn Khoa: Quản Trị Kế Toán
Đề tài thực tập:................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vị trí thực tập : Kế Toán
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty cổ phần Kiên Nam tiếp nhận bố trí thực tập
để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn
tài sản của Công ty.
2. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Công ty (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày….. tháng ….. năm 2010
Sinh viên
(Dán ảnh)
Đơn xin thực tập mẫu - Người đăng: Nguyễn Chí Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin thực tập mẫu 9 10 848