Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Truong Kate
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4681 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: .................................................. ..................................
Tôi tên: .................................................. .......................................
Giới tính: ......................................
Ngày sinh: .................................................. ...................................
Nơi sinh: ......................................
Sinh viên trường: .................................................. .........................
Khoa: ...........................................
Hộ khẩu thường
trú: .................................................. .................................................. .........................
Điện chỉ liên lạc .................................................. ...........................
Điện thoại: ....................................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đề tài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Công ty
TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing):
Đề tài xin thực
tập: .................................................. .................................................. ..........................
Đơn vị xin thực
tập: .................................................. .................................................. ..........................
Nếu được Sacombank Leasing tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội
dung sau:
1.

Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập
do Sacombank Leasing quy định.
2.
Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập,
bảo mật thông tin, an toàn tài sản của Sacombank Leasing.
3.
Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với Sacombank
Leasing (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
................, ngày ...... tháng ...... năm .........
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: .................................................. ..................................
Tôi tên: .................................................. .......................................
Giới tính: ......................................
Ngày sinh: .................................................. ...................................
Nơi sinh: ......................................
Sinh viên trường: .................................................. .........................
Khoa: ...........................................
Hộ khẩu thường
trú: .................................................. .................................................. .........................
Điện chỉ liên lạc .................................................. ...........................
Điện thoại: ....................................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đề tài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Công ty
TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing):
Đề tài xin thực
tập: .................................................. .................................................. ..........................
Đơn vị xin thực
tập: .................................................. .................................................. ..........................
Nếu được Sacombank Leasing tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội
dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập
do Sacombank Leasing quy định.
2. Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập,
bảo mật thông tin, an toàn tài sản của Sacombank Leasing.
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với Sacombank
Leasing (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
................, ngày ...... tháng ...... năm .........
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)
ĐƠN XIN THỰC TẬP - Người đăng: Truong Kate
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN THỰC TẬP 9 10 690