Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi:

- UBND xã .............................................................................
- BGH Trường:.........................................................................

Em tên là:.......................................................................................................................................
Sinh ngày: .....................................................................................................................................
Quê quán:.......................................................................................................................................
Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá thi ngày …… tháng …… năm 20……
Tại hội đồng coi thi:.............................................................................................................
Kết quả: Hỏng
Nay em làm đơn này kính đề nghị:
-

BGH trường xác nhận cho em không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

-

UBND xã xác nhận cho em không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lí do: Để bổ túc hồ sơ dự thi tốt nghiệp BTTHPT năm học 2010-2011.
Kính mong sự quan tâm của qúy cấp. Em xin chân thành cảm ơn!
…………………,ngày …..tháng…. năm 20…
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký,ghi rõ họ tên)

UBND xã:……………………

BGH Trường:……………………………………….

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NH"N
Kính gửi: - UBND xã .............................................................................
- BGH Trư2ng:.........................................................................



 !!!!"#$!!
%&'() 
*+,-
./0'12'34
5 6789:;)<) 0=8 :/>4?<)@
5 A6.B;;)<) 0=8 :/8)C8)DE
FG H>IJ)(E16"K)#$L$5#$LL
Kính mong sự quan tâm của qúy cấp. Em xin chân thành cảm ơn!

!!!!!!!M!!"#$!
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(*NM8OKP
UBND xã:…………………… BGH Trư2ng:……………………………………….
ĐƠN XIN XÁC NHẬN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN XÁC NHẬN 9 10 839