Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh 4x6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công an
nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU
Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn).................................................
- Quận (huyện)............................................................................
- Thành phố (tỉnh).......................................................................
Tên tôi là (1): ................................................................ Giới tính: Nam/nữ......................
Sinh ngày:.......................................... tại............................................................................
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số:.....................................................................
Cấp ngày....... tháng ...... năm ......... cơ quan cấp..............................................................
Có hộ khẩu thường trú tại (2):.............................................................................................
............................................................................................................................................
Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu
thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày .....
tháng ....... năm .........để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.
.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:
Xác nhận anh (chị)................................................. sinh ngày ........ tháng ........năm ........
có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ....................... ............................................................
từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm ...........
............................, ngày ....... tháng ....... năm 200....
Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Ảnh 4x6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công an
nơi xác nhận)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------------------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU
Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn).................................................
- Quận (huyện)............................................................................
- Thành phố (tỉnh).......................................................................
Tên tôi (1): ................................................................ Giới tính: Nam/nữ......................
Sinh ngày:.......................................... tại............................................................................
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số:.....................................................................
Cấp ngày....... tháng ...... năm ......... quan cấp..............................................................
hộ khẩu thường trú tại
(2)
:.............................................................................................
............................................................................................................................................
Làm đơn này xin đề nghị quan Công an xác nhận cho tôi đăng hộ khẩu
thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày .....
tháng ....... năm .........để làm các thủ tục cần thiết nước ngoài.
.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200.....
Người làm đơn
(Ký ghi họ tên)
XÁC NHẬN CỦA QUAN CÔNG AN:
Xác nhận anh (chị).................................................sinh ngày ........ tháng ........năm ........
đăng hộ khẩu thường trú tại: ....................... ............................................................
từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm ...........
............................, ngày ....... tháng ....... năm 200....
Trưởng (hoặc Phó) quan Công an
(Ký, ghi họ tên đóng dấu)
Đơn xin xác nhận hộ khẩu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận hộ khẩu 9 10 792