Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(V/v điều chỉnh họ, chữ lót, tên, năm sinh
để thanh thanh toán chi phí KCB-BHYT)
Kính gửi: ………………………………………………………….
Họ, tên theo thẻ BHYT: ……………………………………năm sinh:..………….
Số thẻ BHYT: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………….………………………………………………..
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Họ, tên trong hồ sơ KCB: …………………………………năm sinh:…………...
Đơn vị công tác: ………………….………………………………………………..
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Giấy xuất viện hoặc đơn thuốc (nếu có): …………….………………………….
Tôi làm đơn xin tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho tôi trường
hợp sai ……………………………………… nói trên là thực tế đúng một người.
Lý do: Trong quá trình đi KCB, cơ sở KCB ghi chưa khớp đúng giữa thẻ
BHYT và hồ sơ KCB .
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn xin xác
nhận .
Xác nhận
Tổ chức, đơn vị, cơ quan
(ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………….., ngày….. tháng …. Năm …….
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ, tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(V/v điều chỉnh họ, chữ lót, tên, năm sinh
để thanh thanh toán chi phí KCB-BHYT)
Kính gửi: ………………………………………………………….
Họ, tên theo thẻ BHYT: ……………………………………năm sinh:..………….
Số thẻ BHYT: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………….………………………………………………..
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Họ, tên trong hồ sơ KCB: …………………………………năm sinh:…………...
Đơn vị công tác: ………………….………………………………………………..
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Giấy xuất viện hoặc đơn thuốc (nếu có): …………….………………………….
Tôi làm đơn xin tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho tôi trường
hợp sai ……………………………………… nói trên là thực tế đúng một người.
do: Trong quá trình đi KCB, sở KCB ghi chưa khớp đúng giữa thẻ
BHYT và hồ sơ KCB .
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn xin xác
nhận .
Xác nhận ………….., ngày….. tháng …. Năm …….
Tổ chức, đơn vị, cơ quan Người làm đơn
(ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ, tên)
Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh 9 10 804