Ktl-icon-tai-lieu

ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Ban Giám hiệu …………
Tôi tên:............................................ Mã số sinh viên :.................................
Chuyên ngành đào tạo: ............................…… Khoá: ...................................
Ngày sinh: …..../……/…………….
Nơi sinh: ……………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3x4)
Huyện: .......................................................................Tỉnh ………………………
Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) ....................................
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ......................Tỉnh/Thành phố………………….
Điện thoại liên lạc (nếu có): .........................................................................
Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:
TT
1
2
3
4

Tên môn học

Mã số MH

Điểm

Học kỳ

Năm học
-

Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp
thuận của Ban Giám hiệu.
Xin chân thành cảm ơn.
…., ngày ….. tháng …... năm ……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Ban Giám hiệu …………
Tôi tên:............................................ Mã số sinh viên :.................................
Chuyên ngành đào tạo: ............................…… Khoá: ...................................
Ngày sinh: …..../……/…………….
Nơi sinh: ……………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3x4)
Huyện: .......................................................................Tỉnh ………………………
Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) ....................................
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ......................Tỉnh/Thành phố………………….
Điện thoại liên lạc (nếu có): .........................................................................
Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:
TT Tên môn học Mã số MH Điểm Học kỳ Năm học
1 -
2 -
3 -
4 -
-
Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp
thuận của Ban Giám hiệu.
Xin chân thành cảm ơn.
…., ngày ….. tháng …... năm ……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP 9 10 24