Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xinh điều chỉnh hộ tịch

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu số:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH
(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………………
Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú/Tạm trú (2):.........................................................................................
.......................................................................................................................................
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................
Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........
Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ..................................................................
Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)...........................................................
.......................................................................................................................................
Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........
Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........
Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Lý do:..............................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Mẫu số:
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH
(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân
(1)
………………………………………
Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú/Tạm trú
(2)
:.........................................................................................
.......................................................................................................................................
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế
(3)
:.....................................................................
Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........
Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho
(4)
..................................................................
Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh
(5)
...........................................................
.......................................................................................................................................
Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........
Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........
Nội dung đề nghị điều chỉnh
(6)
: .................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Lý do:............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây đúng s thật chịu trách nhiệm
trước pháp luật về lời khai của mình.
Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.
.....…, ngày…….tháng…….năm….......
Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi
Người làm đơn
đến dưới 18 tuổi
(5)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xinh điều chỉnh hộ tịch - Trang 2
Đơn xinh điều chỉnh hộ tịch - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xinh điều chỉnh hộ tịch 9 10 269