Ktl-icon-tai-lieu

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06 HD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………

, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

ĐƠN YÊU CẦU
CUNG CẤP THÔNG TIN
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,
tài sản tại ..................................................
 Thông tin chung
1.1.(*) Nhận kết quả cung cấp thông tin:

H D

Số đơn

Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _
Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc
Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục  đơn này)

1.2. Loại thông tin yêu cầu cung cấp:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A
(Kê khai tại mục )
Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A
(Kê khai tại mục )
Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện (Kê khai tại mục )
 Người yêu cầu cung cấp thông tin
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
2.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3. (*) Số điện thoại:..................................................................................................................................................
 Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (là bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài
chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ, được gọi chung là Bên A):
3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số...
Mẫu số 06 HD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
ĐƠN YÊU CẦU
CUNG CẤP THÔNG TIN
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,
tài sản tại ..................................................
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN
Số đơn
H D
Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _
Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):
Thông tin chung
1.1.
(*)
Nhận kết quả cung cấp thông tin: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc
Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục đơn này)
1.2. Loại thông tin yêu cầu cung cấp:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A (Kê khai tại mục
)
Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A (Kê khai tại mục
)
Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện (Kê khai tại mục
)
Người yêu cầu cung cấp thông tin
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
2.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3.
(*)
Số điện thoại:..................................................................................................................................................
Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (là bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài
chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ, được gọi chung là Bên A):
3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
3.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND, Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân)
QĐ thành lập, GCN Đăng ký kinh doanh, GP đầu tư (đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):...............................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới:
TT
Số khung
(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)
Số máy
(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)
Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:
Đăng ký viên kiểm tra
Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin
NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Trang 1/……… (tổng số trang đơn)
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin - Trang 2
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin 9 10 133