Ktl-icon-tai-lieu

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ
Phần ghi của cán bộ tiếp
nhận đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------............., ngày ........ tháng ....... năm ...........

Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút,
ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _
số thứ tự _ _ trang _ _
Cán bộ

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 1()
Kính gửi: ........................................................................
Phần kê khai của các bên
(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa
chữa những nội dung đã kê khai trên đơn)
I. Người yêu cầu đăng ký thay đổi
  Bên thế chấp  Bên nhận thế chấp
 Bên bảo lãnh
 Bên nhận bảo lãnh  Người được ủy quyền
1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :............................................................................................
1.2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................
II. Hợp đồng đã đăng ký
  Hợp đồng thế chấp
 Hợp đồng bảo lãnh
Thời điểm đăng ký:........ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm ............
Vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: .............., số đăng ký: ........................,
số thứ tự ghi sổ: ...........
III. Yêu cầu Thay đổi
 3.1.  Thay đổi bên thế chấp/ bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất
3.2.  Thay đổi bên nhận thế chấp/ nhận bảo lãnh
3.3.  Thay đổi thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm (tên, địa chỉ, số
chứng minh nhân dân hoặc hoặc hộ chiếu, số đăng ký kinh doanh hoặc số giấy phép
thành lập hoặc số giấy phép đầu tư)
3.4.  Rút bớt một phần tài sản (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) đã
đăng ký thế chấp, bảo lãnh
3.5.  Bổ sung tài sản thế chấp/ bảo lãnh là tài sản gắn liền với đất
3.6.  Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán
3.7.  Tài sản trong tương lai đã được hình thành (công trình xây dựng đã hoàn
thành, vườn cây lâu năm, rừng cây đã trồng mới xong)
(

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ
 Kê khai chi tiết nội dung yêu cầu thay đổi:

IV. Phương thức nhận kết quả đăng ký
 Nhận trự
 Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: .........................................
V. Lời cam đoan
 Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu cầu đăng ký này
là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận thay đổi tại hợp đồng (nế...
Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
............., ngày ........ tháng ....... năm ...........
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ
1(
)
Kính gửi: ........................................................................
Phần kê khai của các bên
(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa
chữa những nội dung đã kê khai trên đơn)
I. Người yêu cầu đăng ký thay đổi
Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Bên bảo lãnh
Bên nhận bảo lãnh Người được ủy quyền
1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :............................................................................................
1.2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................
II. Hợp đồng đã đăng ký
Hợp đồng thế chấp Hợp đồng bảo lãnh
Thời điểm đăng ký:........ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm ............
Vào sổ đăng giao dịch bảo đảm: quyển số: .............., số đăng ký: ........................,
số thứ tự ghi sổ: ...........
III. Yêu cầu Thay đổi
3.1. Thay đổi bên thế chấp/ bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất
3.2. Thay đổi bên nhận thế chấp/ nhận bảo lãnh
3.3. Thay đổi thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm (tên, địa chỉ, số
chứng minh nhân dân hoặc hoặc hộ chiếu, số đăng kinh doanh hoặc số giấy phép
thành lập hoặc số giấy phép đầu tư)
3.4. Rút bớt một phần tài sản (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) đã
đăng ký thế chấp, bảo lãnh
3.5. Bổ sung tài sản thế chấp/ bảo lãnh là tài sản gắn liền với đất
3.6. Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán
3.7. Tài sản trong tương lai đã được hình thành (công trình y dựng đã hoàn
thành, vườn cây lâu năm, rừng cây đã trồng mới xong)
(
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
của Ủy ban nhân dân thành phố.
Phần ghi của cán bộ tiếp
nhận đơn
Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút,
ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _
số thứ tự _ _ trang _ _
Cán bộ
(ký và ghi rõ họ tên)
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký - Trang 2
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký 9 10 752