Ktl-icon-tai-lieu

Form Lệnh điều động

Được đăng lên bởi minhnguyen111
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP TM&DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU

VIMEXCO GAS
HEAD OFFICE: No.52 LYTHUONGKIET ST., WARD 1, VUNGTAU CITY
HCMC OFF.: No. 110A HOANGHOATHAM ST., BINHTHNHDIST., HOCHI MINH CITY, VIET NAM
TEL:
(84.8) 3515.3418
FAX:
(84.8) 3841.0152
E-mail: contact@vimexcogas.com.vn
Website: 

Số MB: 05/TT – 04
Hiệu đính: 01, 080609

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG
Số (No): ………… ……

Ngày: ……/……./200. . .

Căn cứ theo phiếu yêu cầu giao hàng LPG của Phòng kinh doanh.
Nay kho Gò dầu điều động xe tải . . . . . . . . . . . . do tài xế: . . . . . . .. . . . .. .. .
Điều khiển vận chuyển gas bồn thương hiệu VIMEXCO GAS với số lượng như sau: . . . . . .. . MT.

Lưu thông từ kho gò dầu Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số điện thoại: 0613.541976

Fax: 0613.561977.

Đến khách hàng:................................................................................................................. .
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số điện thoại:.................................. Fax: ...........................................................................
Gò Dầu, ngày . . . . tháng . . . . .năm 200 . .
Người nhận lệnh

Ban lãnh đạo kho

CÔNG TY CP TM&DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU

VIMEXCO GAS
HEAD OFFICE: No.52 LYTHUONGKIET ST., WARD 1, VUNGTAU CITY
HCMC OFF.: No. 110A HOANGHOATHAM ST., BINHTHNHDIST., HOCHI MINH CITY, VIET NAM
TEL:
(84.8) 3515.3418
FAX:
(84.8) 3841.0152
E-mail: contact@vimexcogas.com.vn
Website: 

Số MB: LĐĐ/HC
Hiệu đính: 00,030709

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG XE
Số (No): ………… ……

Ngày: ……/……./200. . .

Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nay
(Bộ
phận
điều
động):
.................................................................................................................................................
Mục
đích
/
lý
do
điều
động:
.................................................................................................................................................
............
CÔNG TY CP TM&DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS
HEAD OFFICE: No.52 LYTHUONGKIET ST., WARD 1, VUNGTAU CITY
HCMC OFF.: No. 110A HOANGHOATHAM ST., BINHTHNHDIST., HOCHI MINH CITY, VIET NAM
TEL: (84.8) 3515.3418 FAX: (84.8) 3841.0152
E-mail: contact@vimexcogas.com.vn Website: www.vimexcogas.com.vn
Số MB: 05/TT – 04
Hiệu đính: 01, 080609
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG
Số (No): ………… …… Ngày: ……/……./200. . .
Căn cứ theo phiếu yêu cầu giao hàng LPG của Phòng kinh doanh.
Nay kho Gò dầu điều động xe tải . . . . . . . . . . . . do tài xế: . . . . . . .. . . . .. .. .
Điều khiển vận chuyển gas bồn thương hiệu VIMEXCO GAS với số lượng như sau: . . . . . .. . MT.
Lưu thông từ kho gò dầu Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số điện thoại: 0613.541976 Fax: 0613.561977.
Đến khách hàng:................................................................................................................. .
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số điện thoại:.................................. Fax: ...........................................................................
Gò Dầu, ngày . . . . tháng . . . . .năm 200 . .
Người nhận lệnh Ban lãnh đạo kho
Form Lệnh điều động - Trang 2
Form Lệnh điều động - Người đăng: minhnguyen111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Form Lệnh điều động 9 10 75