Ktl-icon-tai-lieu

form mẫu

Được đăng lên bởi thaituan2808-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tháng 1
1 Tiền tại quỹ

Tháng 2

Tháng 3

90

85.000

85.000

148

148

148

54

54

54

292

287

100
10
1.700

100
10

100
10

10.5

10.5

10.5

9.4

9.4

9.4

94
2.712
8.333

2.635
8.333

2.559
8.333

2
20

2
20

2
20

45

45

45

Tổng chi tiền
Thặng dư (thâm hụt) tiền
Vay nợ (các khoản vay mới)
Thanh toán gốc khoản vay
Tổng số dư gốc
Chi phí lãi (các khoản vay mới)
Tiền tại quỹ

303.645
-11.645
96.645

85.725

86.368

85.000

182.370
0.72
85.000

268.738
1.37
85.000

Tổng tiền hiện có/Tổng chi tiền

0.96

395.95

Cộng

2 Thu tiền
a. Doanh thu trả ngay
b. Thu từ các khoản phải thu
c. Các khoản thu nhập bằng tiền khác

3 Thu bằng tiền
4 Tổng tiền hiện có
5 Chi tiền
a. Mua sắm (hàng tồn kho)
b. Lương
c. Chi phí lương (thuế, lơi ích,…)
d. Thuế
e. Tiền thuê/Tiền thế chấp
f. Chi trả cho những dịch vụ công cộng
g. Chi phí duy trì và sửa chữa
h. Chi phí hành chính khác
i. Bảo hiểm
j. Chi phí lãi (các khoản vay hiện tại)
k. Thanh toán tiền gốc khoản vay
l. Phí pháp lý và kế toán
m. Quảng cáo và khuyến mại
n. Chi phí đi lại
o. Chi phí vốn
p. Rút vốn/ lương của chủ sở hữu
q. Các khoản khác

6
7
8
9
10
11
12

96.645

Các giả định:
Đơn vị tính : 1000
Công ty công viên cây xanh trả lãi ngay khi có nguồn thu ( Ngân hàn
Lãi suất 9%/ năm
Tháng 12 không có nhân công, không ghi nhận chi phí lương, công v

Câu 1: Theo cơ sở lũy kế, dòng tiền của công ty đủ để trang trải cho
Câu 2: Công ty cần hạn mức tín dụng là tổng số tiền công ty cần vay
Câu 3: Vào tháng 1 công ty cần vay nhiều nhất, là 96,645

Bài làm của nhóm CRM - C10B - Ca 2 Thứ 5
Danh sách nhóm :
1. Phan Thị Hiền Lương - NHC
2. Đặng Thị Trang -NHE
3. Trần Thị Chà - NHD
4. Đỗ Thị Thu Hằng - NHE
5. Nguyễn Thị Thắm - NHE

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

148

296.00

296.00

296.00

296.00

296.00

54

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

100
10

75.00
20.00

75.00
20.00

25.00
20.00

25.00
20.00

15.00
20.00

10.5

10.50

10.50

10.50

10.50

10.50

9.4

9.40

9.40

9.40

9.40

9.40

2.483
8.333

2.41
8.33

2.33
8.33

2.25
8.33

2.18
8.33

2.10
8.33

8
20

8.00
20.00

8.00
20.00

8.00
20.00

8.00
20.00

8.00
20.00

45

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

0.00
87.016
355.75
355.753
2.02
85.000

2.67
-358.42

0.00

0.00

ay khi có nguồn thu ( Ngân hàng không tính lãi phạt trả trước)

ghi nhận chi phí lương, công việc đã hoàn thành từ tháng 11 tuy nhiên tháng 12 mới xuất hóa đơn và khi đó mới ghi nhận doanh thu

ủa công ty đủ để trang trải cho các chi phí hoạt động, vì tồn quỹ cuối kì là 1662,...
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
1 Tiền tại quỹ
90 85.000 85.000
Cộng
2 Thu tiền
a. Doanh thu trả ngay 148 148 148
b. Thu từ các khoản phải thu
c. Các khoản thu nhập bằng tiền khác
54 54 54
3 Thu bằng tiền
4 Tổng tiền hiện có
292 287
5 Chi tiền
a. Mua sắm (hàng tồn kho) 100 100 100
b. Lương 10 10 10
c. Chi phí lương (thuế, lơi ích,…) 1.700
d. Thuế
e. Tiền thuê/Tiền thế chấp 10.5 10.5 10.5
f. Chi trả cho những dịch vụ công cộng
9.4 9.4 9.4
g. Chi phí duy trì và sửa chữa
h. Chi phí hành chính khác
i. Bảo hiểm 94
j. Chi phí lãi (các khoản vay hiện tại) 2.712 2.635 2.559
k. Thanh toán tiền gốc khoản vay
8.333 8.333 8.333
l. Phí pháp lý và kế toán
m. Quảng cáo và khuyến mại 2 2 2
n. Chi phí đi lại 20 20 20
o. Chi phí vốn
p. Rút vốn/ lương của chủ sở hữu 45 45 45
q. Các khoản khác
6 Tổng chi tiền
303.645
7 Thặng dư (thâm hụt) tiền
-11.645
8 Vay nợ (các khoản vay mới)
96.645 85.725 86.368
9 Thanh toán gốc khoản vay
10 Tổng số dư gốc
96.645 182.370 268.738
11 Chi phí lãi (các khoản vay mới)
0.72 1.37
12 Tiền tại quỹ
85.000 85.000 85.000
Tổng tiền hiện có/Tổng chi tiền
0.96 395.95
Các giả định:
Đơn vị tính : 1000
Công ty công viên cây xanh trả lãi ngay khi có nguồn thu ( Ngân hàng không tính lãi phạt trả trước)
Lãi suất 9%/ năm
Tháng 12 không có nhân công, không ghi nhận chi phí lương, công việc đã hoàn thành từ tháng 11 tuy nhiên tháng 12 mới xuất hóa đơn và khi đó mới ghi nhận doanh thu
form mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
form mẫu - Người đăng: thaituan2808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
form mẫu 9 10 512