Ktl-icon-tai-lieu

Form theo dõi thực hiện hành động khắc phục

Được đăng lên bởi minhnguyen111
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

THEO DÕI THỰC HIỆN
Stt

Số
Mô tả sự KPH
Ngày phát hành
NC/CAR
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)

BM 05 KSNB

THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Kết quả xử lý /Lần
Phát hành đến BP/PX

Ký nhận

Đạt

Không

Đạt

Rev: 050411,00

ả xử lý /Lần
Không

Ghi chú

...
THEO DÕI THỰC HIỆN PHIẾU CAR
Stt Ngày phát hành
Số
NC/CAR
Mô tả sự KPH
(Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi)
Form theo dõi thực hiện hành động khắc phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Form theo dõi thực hiện hành động khắc phục - Người đăng: minhnguyen111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Form theo dõi thực hiện hành động khắc phục 9 10 185