Ktl-icon-tai-lieu

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Kính gửi : …………[1]……………….
Tên cơ sở………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Trực thuộc (Nếu là đơn vị phụ thuộc ).....................................................................................
……………………….
Người phụ trách chuyên môn…………..………………………năm sinh………………
Số CCHN Dược ……………… Nơi cấp ………Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:……
Địa điểm kinh doanh:………………………………..………… Điện thoại …….………
Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số:
ngày cấp……………
loại hình và phạm vi kinh doanh:…………………………………………………………
Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh:
Chưa được
cấp:
Đã được cấp:
1. Giấy chứng nhận thực hành tốt … số:……. ……. Ngày cấp:……...................
2. Giấy chứng nhận thực hành tốt … số:……. ….
Ngày cấp:……...................
Đề nghị ….. cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở, loại hình
kinh
doanh............................................................................................................................................. ..
…………
Phạm vi kinh doanh................................................................................................................
………….
Tại địa điểm kinh doanh:
Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin
cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan,
chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ……………...
………….., ngày
tháng năm
Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở
(Ký ghi rõ họ tên)

[1] Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Kính gửi : …………[1]……………….
Tên sở………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Trực thuộc (Nếu đơn vị phụ thuộc ).....................................................................................
……………………….
Người phụ trách chuyên môn…………..………………………năm sinh………………
Số CCHN Dược ……………… Nơi cấp ………Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:……
Địa điểm kinh doanh:………………………………..………… Điện thoại …….………
Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số: ngày cấp……………
loại hình và phạm vi kinh doanh:…………………………………………………………
Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh: Chưa được
cấp: Đã được cấp:
1. Giấy chứng nhận thực hành tốt … số:……. ……. Ngày cấp:……...................
2. Giấy chứng nhận thực hành tốt … số:……. …. Ngày cấp:……...................
Đề nghị ….. cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho sở, loại hình
kinh
doanh............................................................................................................................................. ..
…………
Phạm vi kinh doanh................................................................................................................
………….
Tại địa điểm kinh doanh:
Sau khi nghiên cứu Luật Dược các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin
cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, c quy chế chuyên môn dược liên quan,
chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ……………...
………….., ngày tháng năm
Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở
(Ký ghi rõ họ tên)
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Trang 2
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 9 10 795