Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát cộng đồng

Được đăng lên bởi minhcuongcpm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 80/2005/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm
2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư;
Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ban hành theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP
ngày 07 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY CHẾ
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005
của Thủ tướng Chính phủ)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giám sát đầu tư của cộng đồng
Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn
xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế này và các
quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy
định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản
lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị
với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý
đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát
vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.
Điều 2. Mục tiêu giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp
với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
2. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai

quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu
đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.
Điều 3. Đối tượng, phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng là:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư;
b) Chủ đầu tư;
c) Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu giám sát thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp
thiết bị, vật tư, nguyên,...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 80/2005/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm
2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư;
Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ban hành theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP
ngày 07 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY CHẾ
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005
của Thủ tướng Chính phủ)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giám sát đầu tư của cộng đồng
Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn
xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế này và các
quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy
định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản
lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị
với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý
đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát
vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.
Điều 2. Mục tiêu giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp
với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
2. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai
Giám sát cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát cộng đồng - Người đăng: minhcuongcpm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giám sát cộng đồng 9 10 328