Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5

Được đăng lên bởi Trinh Duc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5
NĂM HỌC 2008-2009
I. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1995 ?
2. Có bao nhiêu số có hai chữ số ?
3. Có bao nhiêu số có ba chữ số ?
4. Tìm phép cộng có các số hạng bằng nhau và bằng tổng số .
5. Tính nhanh:
Tính tổng các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 1995.
6. Tính nhẩm tổng sau :
197 + 546
721 + 395
7. Tìm phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng nhau.
8. Trừ nhẩm :
1317- 908
1995-1214
9. Cho 9 số : 1,2,3,8,9,10,15,16,17 và bảng ô bên. Hãy điền mỗi số vào 1 ô sao cho tổng
3 số ở cột dọc, hàng ngang và đường chéo đều bằng nhau.
HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI
Bài 1. Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 1995 thì phải viết 1995 số tự nhiên
liên liên tiếp, trong đó có :
9 số có 1 chữ số là cá số từ 1 đến 9
90 số có 2 chữ số là cá số từ 10 đến 99
900 số có 3 chữ số là cá số từ 100 đến 999
Còn lại là các số có 4 chữ số.
Vậy : Số lượng số có 4 chữ số phảI viết là:
1995 – (9 + 90 + 900) = 996 (số)
Số lượng chữ số của số đó là :
1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 996 = 6873 (chữ số)
Đáp số : 6873 chữ số.
Bài 2. Xét dãy số : 1,2,3,4,…98,99 ta thấy :
Dãy số có tất cả 99 số, trong đó có 9 số 1 chữ số là các số : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (từ 1
đến 9), còn lại là các số có hai chữ số.
Vậy số lượng số có hai chữ số là :
99 – 9 = 90 (số)
Trả lời : Có 90 số có hai chữ số.
Bài 3. Xét dãy số : 1,2,3,4,…998,999 ta thấy :
Dãy số có tất cả 999 số, trong đó có 99 số là các số có 1 và2 chữ số (99 số từ 1 đến
99), còn lại là các số có ba chữ số.
Vậy số lượng số có ba chữ số là :
999 – 99 = 900 (số)
Trả lời : Có 900 số có ba chữ số.
Bài 4. Số phải tìm là : 0 + 0 = 0
Bài 5.
b) Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Mà số cuối hơn số đầu là:

1994 : 2 =997 (khoảng cách).
Số khoảng cách luôn kém số lượng số hạng là 1, nên số lượng số trong dãy là :
997 +1 = 998 (số hạng)
Nếu ta sắp xếp các cặp số từ hai đầu dãy số vào, ta có :
1 + 1995 =1996
3 + 1993 = 1996
……………….
Số cặp số là : 998 : 2 = 499 (cặp số)
Các cặp số đều có tổng là 1996 nên tổng các số trong dãy số là :
1996 x 499 = 996004
Bài 6.
197 +546
= (197 + 3) + (546-3)
= 200 + 549
= 749
Khi cộng nhẩm, ta làm tròn trăm (hoặc tròn chục, tròn nghìn…) một số cho dễ cộng.
Bài 7. Đáp số : 0 - 0 = 0
Bài 8.
954-898
= (954 + 2) - (898 + 2)
= 956 – 900 = 56
Khi trừ nhẩm, ta làm tròn số trừ để dễ trừ.
Bài 9. Tổng 9 số đã cho là :
1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 15 + 16 + 17 = 81
9 số điền được 3 hàng ngang nên tổng các số ở hàng ngang (cột dọc và đường chéo)
là:
81 : 3 = 27
Ta đánh số...
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5
NĂM HỌC 2008-2009
I. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1995 ?
2. Có bao nhiêu số có hai chữ số ?
3. Có bao nhiêu số có ba chữ số ?
4. Tìm phép cộng có các số hạng bằng nhau và bằng tổng số .
5. Tính nhanh:
Tính tổng các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 1995.
6. Tính nhẩm tổng sau :
197 + 546
721 + 395
7. Tìm phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng nhau.
8. Trừ nhẩm :
1317- 908
1995-1214
9. Cho 9 số : 1,2,3,8,9,10,15,16,17 và bảng ô bên. Hãy điền mỗi số vào 1 ô sao cho tổng
3 số ở cột dọc, hàng ngang và đường chéo đều bằng nhau.
HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI
Bài 1. Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 1995 thì phải viết 1995 số tự nhiên
liên liên tiếp, trong đó có :
9 số có 1 chữ số là cá số từ 1 đến 9
90 số có 2 chữ số là cá số từ 10 đến 99
900 số có 3 chữ số là cá số từ 100 đến 999
Còn lại là các số có 4 chữ số.
Vậy : Số lượng số có 4 chữ số phảI viết là:
1995 – (9 + 90 + 900) = 996 (số)
Số lượng chữ số của số đó là :
1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 996 = 6873 (chữ số)
Đáp số : 6873 chữ số.
Bài 2. Xét dãy số : 1,2,3,4,…98,99 ta thấy :
Dãy số có tất cả 99 số, trong đó có 9 số 1 chữ số là các số : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (từ 1
đến 9), còn lại là các số có hai chữ số.
Vậy số lượng số có hai chữ số là :
99 – 9 = 90 (số)
Trả lời : Có 90 số có hai chữ số.
Bài 3. Xét dãy số : 1,2,3,4,…998,999 ta thấy :
Dãy số có tất cả 999 số, trong đó có 99 số là các số có 1 và2 chữ số (99 số từ 1 đến
99), còn lại là các số có ba chữ số.
Vậy số lượng số có ba chữ số là :
999 – 99 = 900 (số)
Trả lời : Có 900 số có ba chữ số.
Bài 4. Số phải tìm là : 0 + 0 = 0
Bài 5.
b) Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Mà số cuối hơn số đầu là:
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 - Người đăng: Trinh Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 9 10 391