Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục truyền thông môi trường

Được đăng lên bởi Diem Vuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập môn học: Giáo dục và Truyền thông môi trường
Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

1. Những mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Giáo dục môi
trường thế giới.
2. Đặc điểm chung của các định nghĩa về Giáo dục môi trường.
3. Sự khác biệt giữa các định nghĩa của IUCN, Belgrade, Hiệp hội Môi trường
Bắc Mỹ và Jonathon Wigley.
4. Các mục tiêu của GDMT.
5. Các nguyên tắc trong GDMT.
6. Các loại hình GDMT. Sự cần thiết của GDMT.
7. Những đổi mới trong hoạt động GDMT ở Việt Nam hiện nay.
8. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc hình thành hành vi của con người đối với
môi trường tự nhiên.
9. Các lý thuyết về cách học của người lớn. Các kiểu học. Các cách tiếp cận trong
giảng dạy (lấy người học làm trung tâm và lấy người dạy làm trung tâm).
10. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học.
11. Sự khác nhau giữa người lớn và trẻ em trong học tập.
12. Chức năng chính của Tiểu não, Não trung gian và Đại não.
13. Cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng: khái niệm, đặc điểm, các mức độ
tham gia, ý nghĩa của sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định,
các vấn đề xảy ra trong cộng đồng và cách thức giải quyết; 4 giá trị cốt lõi của
sự tham gia của cộng đồng.
14. Thúc đẩy cộng đồng và vai trò của thúc đẩy cộng đồng: khái niệm, mục đích
chính của thúc đẩy cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong

1

cộng đồng, các công cụ sử dụng trong thúc đẩy cộng đồng, các cấp độ thúc đẩy
cộng đồng…
15. Người thúc đẩy cộng đồng: đặc điểm, yêu cầu đối với người thúc đẩy.
16. Ngôi nhà thúc đẩy: Thái độ quan trọng của người thúc đẩy; những kỹ năng
chính của người thúc đẩy cộng đồng (lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, dò hỏi,
đưa và phản hồi, diễn giải nội dung, khuyến khích đối thoại).
17. Các giai đoạn của quá trình làm việc nhóm và vai trò của người thúc đẩy cộng
đồng trong mỗi giai đoạn.
18. Những khó khăn và cách giải quyết khó khăn trong quá trình làm việc nhóm.
19. Những thách thức trong quá trình làm việc với cộng đồng.
20. Khái niệm và mô hình đơn giản của Truyền thông.
21. Khái niệm Truyền thông môi trường. Những đặc trưng của Truyền thông môi
trường.
22. Những mục tiêu cơ bản của TTMT. Các bước để đạt tới mục tiêu đó.
23. Những đối tượng chủ yếu của TTMM. Những tồn tại và thách thức của TTMT
hiện nay.
24. Những nguyên tắc của TTMT.
25. Các cách tiếp cận TTMT. Ưu - nhược điểm của các cách tiếp cận này.
26. So sánh sự giống và khác nhau giữa TT theo chiều dọc và TT theo chiều ngang.
27. Cho ví dụ về việc áp dụng các phương tiện TT trong kên...
Câu hỏi ôn tập môn học: Giáo dục và Truyền thông môi trường
Học kỳ II, năm học 2013 - 2014
1. Những mốc quan trọng trong quá trình hình thành phát triển Giáo dục môi
trường thế giới.
2. Đặc điểm chung của các định nghĩa về Giáo dục môi trường.
3. Sự khác biệt giữa các định nghĩa của IUCN, Belgrade, Hiệp hội Môi trường
Bắc Mỹ và Jonathon Wigley.
4. Các mục tiêu của GDMT.
5. Các nguyên tắc trong GDMT.
6. Các loại hình GDMT. Sự cần thiết của GDMT.
7. Những đổi mới trong hoạt động GDMT ở Việt Nam hiện nay.
8. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc hình thành hành vi của con người đối với
môi trường tự nhiên.
9. Các lý thuyết về cách học của người lớn. Các kiểu học. Các cách tiếp cận trong
giảng dạy (lấy người học làm trung tâm và lấy người dạy làm trung tâm).
10.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học.
11.Sự khác nhau giữa người lớn và trẻ em trong học tập.
12.Chức năng chính của Tiểu não, Não trung gian và Đại não.
13.Cộng đồng sự tham gia của cộng đồng: khái niệm, đặc điểm, các mức độ
tham gia, ý nghĩa của sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định,
các vấn đề xảy ra trong cộng đồng và cách thức giải quyết; 4 giá trị cốt lõi của
sự tham gia của cộng đồng.
14.Thúc đẩy cộng đồng vai trò của thúc đẩy cộng đồng: khái niệm, mục đích
chính của thúc đẩy cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong
1
Giáo dục truyền thông môi trường - Trang 2
Giáo dục truyền thông môi trường - Người đăng: Diem Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo dục truyền thông môi trường 9 10 581