Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi Lâm Vũ Phong
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3926 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. PHẠM VI VÀ ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho ngành: Luật
Có thể dùng cho các trường: ñại học

Biên soạn: Ths. Diệp Thành Nguyên

Các từ khóa: hành chính, tố tụng, xét xử, vụ án, án hành chính, tiền tố tụng, tòa
án, phiên tòa, sơ thẩm, phúc thẩm.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: học xong các học phần về Luật Hành
chính Việt Nam.
ðã xuất bản in chưa: chưa

Cần Thơ, tháng 5 năm 2012

PHẦN MỞ ðẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Soạn thảo văn bản pháp luật là hoạt ñộng tồn tại thường xuyên, liên tục và xuyên suốt
theo sự tồn tại của cơ quan, tổ chức. Công tác này rất quan trọng diễn ra hàng ngày trong các cơ
quan nhà nước, ñặc biệt là trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính
nhà nước.
ðể xây dựng và ban hành văn bản có chất lượng, người soạn thảo cần có kiến thức nhất
ñịnh về pháp luật, về ngôn ngữ, về kinh tế - xã hội. Việc soạn thảo và trình bày văn bản không
thể tùy tiện mà phải dựa vào những cơ sở pháp lý. ðặc biệt khi các cơ sở pháp lý có sự thay ñổi
thì những người làm công tác liên quan ñến xây dựng văn bản cần cập nhật thông tin nhằm ñảm
bảo tính quy phạm của công tác này.
Do tầm quan trọng như thế nên nội dung Soạn thảo văn bản pháp luật ñã ñược ñưa vào
hầu hết các chương trình ñào tạo sinh viên bậc ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp
trong cả nước, ñặc biệt là cho sinh viên ngành luật.
2. Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về các loại
văn bản nhà nước, về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, quản lý văn bản, quản lý và sử
dụng con dấu; ñồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các vấn ñề liên
quan ñến thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực của văn bản quy phạm
pháp luật, trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy ñịnh của pháp luật
hiện hành.
3. Yêu cầu môn học
ðây là môn học chuyên ngành, do ñó yêu cầu sinh viên trước khi học môn này phải học
xong và nắm vững kiến thức của các học phần về Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Luật
Hiến pháp.
4. Cấu trúc môn học
Môn học Soạn thảo văn bản pháp luật gồm có 4 phần (8 chương va 1 phụ lục), cụ thể:
Phần 1: Công tác văn thư
•

Chương 1: Tổng quan về công tác văn thư

•

Chương 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

• Chương 3: Quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu
Phần 2: Công tác lưu trữ
• Chương 4: Tổng quan về công tác lưu trữ...
1. PHM VI VÀ ðI TƯỢNG S DNG
Giáo trình có th dùng tham kho cho ngành: Lut
Có th dùng cho các trường: ñại hc
Các t khóa: hành chính, t tng, xét x, v án, án hành chính, tin t tng, tòa
án, phiên tòa, sơ thm, phúc thm.
Yêu cu kiến thc trước khi hc môn này: hc xong các hc phn v Lut nh
chính Vit Nam.
ðã xut bn in chưa: chưa
TRƯỜNG ðI HC CN THƠ
KHOA LUT
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
SON THO VĂN BN PHÁP LUT
Biên son: Ths. Dip Thành Nguyên
Cn Thơ, tháng 5 năm 2012
Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật - Người đăng: Lâm Vũ Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật 9 10 732