Ktl-icon-tai-lieu

Giấy bán xe

Được đăng lên bởi thanhkhietgt-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

GiÊy b¸n xe (cho, tÆng) xe
Tªn chñ xe:………………………………………………………………..………
N¬i thêng tró:……………………………………………………………………
……………………………..Sè ®iÖn tho¹i:…………………………….................
Cã chiÕc xe……………………nh·n hiÖu:……………………………..................
Sè lo¹i:…………………….lo¹i xe:……………mµu s¬n:………..........................
Sè m¸y:…………………………………Sè khung:………………………………
§· ®¨ng ký t¹i:………………………………....BiÓn sè ®¨ng ký:….…………….
Nay b¸n, cho, tÆng chiÕc xe nµy cho :…………………………………................. .
………...………………………………………………………………………….
N¬i thêng tró: …………………………………………………………...............
……………………………………Sè ®iÖn tho¹i: ………………………………..
§· giao xe vµ c¸c giÊy tê gåm: ...............................................................................
………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………….................
§Ò nghÞ c«ng an sang tªn :………………………………………………………..
Lµm thñ tôc:………………………………………………………………………
…………….., ngµy ……th¸ng……n¨m 20....
Chøng nhËn cña UBND phêng, x·
c¬ quan ®¬n vÞ c«ng t¸c
Cña ngêi b¸n, cho, tÆng xe

hoÆc

Ngêi b¸n, cho, tÆng
( Ký vµ ghi râ hä, tªn)

...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
GiÊy b¸n xe (cho, tÆng) xe
Tªn chñ xe:………………………………………………………………..………
N¬i thêng tró:……………………………………………………………………
……………………………..Sè ®iÖn tho¹i:…………………………….................
Cã chiÕc xe……………………nh·n hiÖu:……………………………..................
Sè lo¹i:…………………….lo¹i xe:……………mµu s¬n:………..........................
Sè m¸y:…………………………………Sè khung:………………………………
§· ®¨ng ký t¹i:………………………………....BiÓn sè ®¨ng ký:….…………….
Nay b¸n, cho, tÆng chiÕc xe nµy cho :…………………………………................. .
………...………………………………………………………………………….
N¬i thêng tró: …………………………………………………………...............
……………………………………Sè ®iÖn tho¹i: ………………………………..
§· giao xe vµ c¸c giÊy tê gåm: ...............................................................................
………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………….................
§Ò nghÞ c«ng an sang tªn :………………………………………………………..
Lµm thñ tôc:………………………………………………………………………
…………….., ngµy ……th¸ng……n¨m 20....
Chøng nhËn cña UBND phêng, x· hoÆc
c¬ quan ®¬n vÞ c«ng t¸c
Cña ngêi b¸n, cho, tÆng xe
Ngêi b¸n, cho, tÆng
( Ký vµ ghi râ hä, tªn)
Giấy bán xe - Trang 2
Giấy bán xe - Người đăng: thanhkhietgt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy bán xe 9 10 885