Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY BIÊN NHẬN

Được đăng lên bởi lamquy.hnue
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
GIẤY BIÊN NHẬN
Ngày

tháng

năm 20

Tôi tên là : Cao Danh Đoan
Địa chỉ: Lập Phương - Khai Thái – Phú Xuyên – Hà Nội.
Điện thoại: 0988215053
Tôi nhận sửa , chữa , bán : Gồm:
1/…………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………………………
5/…………………………………………………………………………………
Của ông ( bà ): …………………………………………………………………………………………………
Số tiền là thanh toán là: ………………………………………………………….
Người sửa ( mua)

Người sửa

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
GIẤY BIÊN NHẬN
Ngày tháng năm 20
Tôi tên là : Cao Danh Đoan
Địa chỉ: Lập Phương - Khai Thái – Phú Xuyên – Hà Nội.
Điện thoại: 0988215053
Tôi nhận sửa , chữa , bán : Gồm:
1/…………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………………………
5/…………………………………………………………………………………
Của ông ( bà ): …………………………………………………………………………………………………
Số tiền là thanh toán là: ………………………………………………………….
Người sửa ( mua) Người sửa
GIẤY BIÊN NHẬN - Người đăng: lamquy.hnue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY BIÊN NHẬN 9 10 686