Ktl-icon-tai-lieu

Giấy biên nhận hồ sơ agribank

Được đăng lên bởi tony-phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hội đồng tuyển dụng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………., ngày

tháng

năm 2012

Giấy biên nhận hồ sơ
Hội đồng tuyển dụng NHNo&PTNT Việt Nam nhận Hồ sơ dự tuyển của:
- Ông (bà):……………………………………………Sinh năm:………Điện thoại:……………..........
- Địa chỉ báo tin:..…………….…………………………………………………………………………...
- Mã tuyển dụng:…….Chi nhánh đăng ký làm việc (Quận/Huyện, TP):………………….......................
Túi Hồ sơ gồm:
TT

Loại giấy tờ

Có

Không

TT

1

Sơ yếu lý lịch

6

2

Sổ lao động

7

3
4
5

Bằng tốt nghiệp ĐH
Chứng chỉ Anh văn
Chứng chỉ tin học

8
9
10

Loại giấy tờ

có

Không

Giấy chứng nhận sức khoẻ
Giấy xác nhận đối tượng ưu
tiên
ảnh
Bảng kết quả học tập

Thời gian, địa điểm tổ chức thi: xem trên website: www.agribank.com.vn
Ghi chú: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

Bên giao

Bên nhận

Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hội đồng tuyển dụng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm 2012

Giấy biên nhận hồ sơ
Hội đồng tuyển dụng NHNo&PTNT Việt Nam nhận Hồ sơ dự tuyển của:
- Ông (bà):……………………………………………Sinh năm:………Điện thoại:……………..........
- Địa chỉ báo tin:..…………….…………………………………………………………………………...
- Mã tuyển dụng:…….Chi nhánh đăng ký làm việc (Quận/Huyện, TP):………………….......................
Túi Hồ sơ gồm:
TT

Loại giấy tờ

Có

Không

TT

1

Sơ yếu lý lịch

6

2

Sổ lao động

7

3
4
5

Bằng tốt nghiệp ĐH
Chứng chỉ Anh văn
Chứng chỉ tin học

8
9
10

Loại giấy tờ

có

Giấy chứng nhận sức khoẻ
Giấy xác nhận đối tượng ưu
tiên
ảnh
Bảng kết quả học tập

Thời gian, địa điểm tổ chức thi: xem trên website: www.agribank.com.vn
Ghi chú: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

Bên giao

Bên nhận

Không

...
Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hội đồng tuyển dụng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………., ngày tháng năm 2012
Giấy biên nhận hồ sơ
Hội đồng tuyển dụng NHNo&PTNT Việt Nam nhận Hồ sơ dự tuyển của:
- Ông (bà):…………………………………………Sinh năm:………Điện thoại:……………..........
- Địa chỉ báo tin:..…………….…………………………………………………………………………...
- Mã tuyển dụng:…….Chi nhánh đăng ký làm việc (Quận/Huyện, TP):………………….......................
Túi Hồ sơ gồm:
TT Loại giấy tờ
Không
TT Loại giấy tờ
Không
1 Sơ yếu lý lịch 6 Giấy chứng nhận sức khoẻ
2 Sổ lao động 7
Giấy xác nhận đối tượng ưu
tiên
3 Bằng tốt nghiệp ĐH 8 ảnh
4 Chứng chỉ Anh văn 9 Bảng kết quả học tập
5 Chứng chỉ tin học 10
Thời gian, địa điểm tổ chức thi: xem trên website: www.agribank.com.vn
Ghi chú: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.
Bên giao Bên nhận
Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hội đồng tuyển dụng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày tháng năm 2012
Giấy biên nhận hồ sơ
Hội đồng tuyển dụng NHNo&PTNT Việt Nam nhận Hồ sơ dự tuyển của:
- Ông (bà):…………………………………………Sinh năm:………Điện thoại:……………..........
- Địa chỉ báo tin:..…………….…………………………………………………………………………...
- Mã tuyển dụng:…….Chi nhánh đăng ký làm việc (Quận/Huyện, TP):………………….......................
Túi Hồ sơ gồm:
TT Loại giấy tờ
Không
TT Loại giấy tờ
Không
1 Sơ yếu lý lịch 6 Giấy chứng nhận sức khoẻ
2 Sổ lao động 7
Giấy xác nhận đối tượng ưu
tiên
3 Bằng tốt nghiệp ĐH 8 ảnh
4 Chứng chỉ Anh văn 9 Bảng kết quả học tập
5 Chứng chỉ tin học 10
Thời gian, địa điểm tổ chức thi: xem trên website: www.agribank.com.vn
Ghi chú: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.
Bên giao Bên nhận
Giấy biên nhận hồ sơ agribank - Người đăng: tony-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy biên nhận hồ sơ agribank 9 10 101