Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY BIÊN NHẬN MUA, BÁN XE Ô TÔ

Được đăng lên bởi lamdung7578
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO –HẠNH PHÚC

Số:…..GBN

GIẤY BIÊN NHẬN MUA, BÁN XE Ô TÔ
Hôm nay, ngày…. Tháng…..năm 201…
Tên tôi là :…………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………Cấp ngày:………………….Nơi cấp:…………..
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Có chiếc xe ô tô:……………………………..Loại:………………………………
Biển số:………………………..Màu sơn:………………..Số loại :……………...
Nhãn hiệu:………………………………………………………………………...
Số khung:…………………………………..Số máy:…………………………….
Đăng kí mang tên:………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Nay bán lại cho:…………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………Cấp ngày:………………….Nơi cấp:…………..
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Số tiền là:………………………………………………………………………….
Bằng chữ:………………………………………………………………………….
Đã trả trước số tiền hoặc đặt cọc là:………………………………………………
Bằn chữ:…………………………………………………………………………..
Đã giao nhận:……………………………………………………………………...
Số còn lại:…………………………………………………………………………
Hẹn ngày……..tháng…….năm……
trả……………………………………………….
Biên nhận này lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng có giá trị
như nhau. Sau …. ngày. Nếu bên nào sai thì số tiền đặt cọc trên coi như không
có giá trị.
NGƯỜI BÁN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI MUA

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…..GBN
ĐỘC LẬP-TỰ DO –HẠNH PHÚC
GIẤY BIÊN NHẬN MUA, BÁN XE Ô TÔ
Hôm nay, ngày…. Tháng…..năm 201…
Tên tôi là :…………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………Cấp ngày:………………….Nơi cấp:…………..
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Có chiếc xe ô tô:……………………………..Loại:………………………………
Biển số:………………………..Màu sơn:………………..Số loại :……………...
Nhãn hiệu:………………………………………………………………………...
Số khung:…………………………………..Số máy:…………………………….
Đăng kí mang tên:………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Nay bán lại cho:…………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………Cấp ngày:………………….Nơi cấp:…………..
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Số tiền là:………………………………………………………………………….
Bằng chữ:………………………………………………………………………….
Đã trả trước số tiền hoặc đặt cọc là:………………………………………………
Bằn chữ:…………………………………………………………………………..
Đã giao nhận:……………………………………………………………………...
Số còn lại:…………………………………………………………………………
Hẹn ngày……..tháng…….năm……
trả……………………………………………….
Biên nhận này lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng có giá trị
như nhau. Sau …. ngày. Nếu bên nào sai thì số tiền đặt cọc trên coi như không
có giá trị.
NGƯỜI BÁN NGƯỜI LÀM CHỨNG NGƯỜI MUA
GIẤY BIÊN NHẬN MUA, BÁN XE Ô TÔ - Người đăng: lamdung7578
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY BIÊN NHẬN MUA, BÁN XE Ô TÔ 9 10 827