Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu MG-8
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...
Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số: .................................................
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)..............................
.......................................................................................................
2. Địa chỉ văn phòng đại
diện ............................................................................................
Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: .......................................
3. Nội dung hoạt
động: ................................................................................................................
4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................... Nam/Nữ
Sinh ngày ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... ....
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ................... .... .... .... .... ....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
..................................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại: ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại
diện ................................................................
5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:………………………………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)
: ...........................................................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: .........................
Cấp ngày: ............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………………
Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

........., ngày ... ........tháng .............năm ........
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(tiếp theo mẫu MG-8)
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)

Tên văn phòng đại diện:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:
Số
TT

Số; Ngày...
Mẫu MG-8
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số: .................................................
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)..............................
.......................................................................................................
2. Địa chỉ văn phòng đại
diện ............................................................................................
Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: .......................................
3. Nội dung hoạt
động: ................................................................................................................
4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................... Nam/Nữ
Sinh ngày ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... ....
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ................... .... .... .... .... ....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
..................................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại: ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại
diện ................................................................
5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:………………………………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)
: ...........................................................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: .........................
Cấp ngày: ............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………………
Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................
........., ngày ... ........tháng .............năm ........
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(tiếp theo mẫu MG-8)
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Trang 2
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 9 10 305