Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Được đăng lên bởi nguyentai142-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG AN HUYỆN PHÚ BÌNH
CÔNG AN XÃ TÂN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

MẪU HKO7 ban hành
Theo TT số 81/2011TT-BCA
Ngày 15/ 12/2011

Số ……./GCHK

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
1. Họ và tên:........................................................................................................................................
2. Tên gọi khác ( Nếu có):…………………………………………………………………………….
3. Ngày, Tháng, năm sinh:…………………………4. Giới tính:……………………………………
5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………
6. Quê quán:…………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc:………………………..8. Tôn giáo:…………….9. Quốc tịch:................................................
10. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………………………12. Quan hệ với chủ hộ:……………………..
13. Lý do chuyển khẩu:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
14. Nơi chuyển đến:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
15. Những người trong hộ cùng chuyển khẩu
TT
Họ và tên
Ngày, tháng Giới
Quê
Dân
Quốc CMND số Quan
( Hộ chiếu số) hệ
năm sinh
tính
quán
tộc
tịch

Tân Kim, ngày…….tháng ……năm………….
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
C CÔNG AN HUYỆN PHÚ BÌNH
CÔNG AN XÃ TÂN KIM
Số ……./GCHK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
MẪU HKO7 ban hành
Theo TT số 81/2011TT-BCA
Ngày 15/ 12/2011
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
1. Họ và tên:........................................................................................................................................
2. Tên gọi khác ( Nếu có):…………………………………………………………………………….
3. Ngày, Tháng, năm sinh:…………………………4. Giới tính:……………………………………
5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………
6. Quê quán:…………………………………………………………………………………………..
7. Dân tộc:………………………..8. Tôn giáo:…………….9. Quốc tịch:.................................................
10. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………………………12. Quan hệ với chủ hộ:……………………..
13. Lý do chuyển khẩu:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
14. Nơi chuyển đến:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
15. Những người trong hộ cùng chuyển khẩu
TT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Giới
tính
Quê
quán
Dân
tộc
Quốc
tịch
CMND số
( Hộ chiếu số)
Quan
hệ
Tân Kim, ngày…….tháng ……năm………….
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU - Người đăng: nguyentai142-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU 9 10 93