Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 15
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .........../............

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm.......
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
___________________

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;
- Xét giấy đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm ngày .... tháng .... năm .... của .........:
1. Xác nhận Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số…........., ngày……
tháng … năm …… của....................(tên cơ sở nhập khẩu) đã đăng ký tại Cục Xuất bản với tổng số: ........ tên
xuất bản phẩm và tổng số.........bản.
- Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký nhập khẩu là :…. xuất bản phẩm với t ổng số
bản: ........bản và tổng số băng, đĩa, cassette............
- Từ nước (xuất xứ):…………………….……………………………….
- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……..………………………………..
- Cửa khẩu nhập:…..…………………………………………………….
2. Yêu cầu cơ sở nhập khẩu thực hiện (nếu có):
- Thẩm định nội dung xuất bản phẩm sau đây và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi phát hành:
………………………………………........…………....................
………………………………………….........…...………………
- Không được nhập khẩu xuất bản phẩm sau đây:
………………………………………..............…………………..
…………………………………………..............………………..
3. Giấy

xác nhận này có giá trị thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục

nhập khẩu.
Kèm theo giấy xác nhận này là danh mục chi tiết xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng
ký, có đóng dấu của Cục Xuất bản./.
Nơi nhận:
- Cơ sở nhập khẩu (02 bản);
- Lưu VT, …

CỤC TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...
Mu số 15
B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CỤC XUẤT BẢN
Số: .........../............
Hà Nội, ngày .... tháng ... năm.......
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG
DANH MỤC XUẤT BN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
___________________
- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;
- Xét giấy đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm ngày .... tháng .... năm .... của .........:
1. Xác nhận Giấy đăngdanh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số…........., ngày……
tháng … năm …… của....................(tên cơ sở nhập khẩu) đã đăng ký tại Cục Xuất bản với tổng số: ........ tên
xuất bản phẩm và tổng số.........bản.
- Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận đăng nhập khẩu :…. xuất bản phẩm với t ổng số
bản: ........bản và tổng số băng, đĩa, cassette............
- Từ nước (xuất xứ):…………………….……………………………….
- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……..………………………………..
- Cửa khẩu nhập:…..…………………………………………………….
2. Yêu cầu cơ sở nhập khẩu thực hiện (nếu có):
- Thẩm định nội dung xuất bản phẩm sau đây và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi phát hành:
………………………………………........…………....................
………………………………………….........…...………………
- Không được nhập khẩu xuất bản phẩm sau đây:
………………………………………..............…………………..
…………………………………………..............………………..
3. Giấy xác nhận này giá trị thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục
nhập khẩu.
Kèm theo giấy xác nhận này là danh mục chi tiết xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng
ký, có đóng dấu của Cục Xuất bản./.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận: (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
- Cơ sở nhập khẩu (02 bản);
- Lưu VT, …
Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh 9 10 391