Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 07/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTT

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------Số: …………../TP/ĐKHĐ-

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

CNTT

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
Tên viết tắt: (nếu có)
………………………………………………………………………………………
…………Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………………………………………………
…………Số điện thoại:……………. Fax:……………….. email:
………………………………………
Website (nếu có)
………………………………………………………………………………
2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã,
quận/huyện, tỉnh/thành phố):
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………
3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
4. Trưởng Chi nhánh:
Họ và tên:………………..………………. Giới tính:
………………………………………….
Quốc tịch:
………………………………………………………………………………………
Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:
……………………………………………………………
Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm..........
tại……………………………...
5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:
STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đổi

Xác nhận nội dung thay đổi
(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu số 07/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTT
UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………../TP/ĐKHĐ-
CNTT
Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
Tên viết tắt: (nếu có)
………………………………………………………………………………………
…………Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………………………………………………
…………Số điện thoại:……………. Fax:……………….. email:
………………………………………
Website (nếu có)
………………………………………………………………………………
2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã,
quận/huyện, tỉnh/thành phố):
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI - Trang 2
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 9 10 176