Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC
(Không phải là Giấy khai sinh)
Kính gửi: (1).....................................................................................
Họ và tên người khai:...........................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú(2) .........................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................................
Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:...........................................................................
Đề nghị (1)...............................................................................điều chỉnh (4)............................
..................................................................................... cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:........................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ...................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................
Đã đăng ký (5)................................................................................tại ......................................
..................................................................................... ngày ........... tháng ....... năm ............
Theo (6):.........................................Số:................................Quyển số:...................................
từ (7) ..........................................................................................................................................
thành (7) :..................................................................................................................................
Lý do:.......................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC
(Không phải là Giấy khai sinh)
Kính gửi:
(1)
.....................................................................................
Họ và tên người khai:...........................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú
(2)
.........................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
............................................................................
Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:...........................................................................
Đề nghị
(1)
...............................................................................điều chỉnh
(4)
............................
..................................................................................... cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:........................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ...................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................
Đã đăng ký
(5)
................................................................................tại ......................................
..................................................................................... ngày ........... tháng ....... năm ............
Theo
(6)
:.........................................Số:................................Quyển số:...................................
từ
(7)
..........................................................................................................................................
thành
(7)
:..................................................................................................................................
Lý do:.......................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm
trước pháp luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ............................................., ngày ....... tháng ........
năm
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Trang 2
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 9 10 230